Deklaracje zgłoszeniowe ZUS w systemie mojebiuro24.pl

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS w systemie MojeBiuro24.pl

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS przeważnie należy składać w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności, a także w związku z zatrudnieniem pracownika. W toku prowadzenia działalności zdarzają się jednak liczne sytuacje, które generują potrzebę składania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS. Dlatego w systemie mojebiuro24.pl dodawanie deklaracji zgłoszeniowych zarówno dla samego przedsiębiorcy jak i dla osób zatrudnionych jest proste i przyjemne.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS w systemie

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS w przypadku właściciela firmy, osoby współpracującej, jak i pracownika można wygenerować przechodząc do zakładki START » ZUS » ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

deklaracje zgłoszeniowe zus

Po wybraniu odpowiedniego zgłoszenia otworzy się okno z wyborem osoby. Należy wybrać osobę dla, której chcemy wygenerować deklaracje zgłoszeniowe ZUS.

Deklaracje zgłoszeniowe zus

ZUS ZUA

Deklaracja ZUS ZUA składana jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy, pracownika lub osoby współpracującej. Deklaracje należy złożyć 7 dnia od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

deklaracje zgłoszeniowe zus

ZUS ZZA

Deklaracja ZUS ZZA służy do zgłoszenia pracownika lub osoby współpracującej wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Deklaracje należy złożyć 7 dnia od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. 

Deklaracje zgłoszeniowe zus

ZUS ZWUA

Deklaracja ZUS ZWUA jest sporządzona w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy, pracownika czy osoby współpracującej z ubezpieczenia ZUS. Czas na wyrejestrowanie z ubezpieczeń, to 7 dni od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. W wierszu “wyrejestrowanie od dnia” należy wpisać dzień następny po ustaniu obowiązku ubezpieczenia. Przykładowo, gdy Umowa o pracę została zakończona 15.07.2018 r. to wyrejestrowania należy dokonać od dnia 16.07.2018 r. 

Deklaracje zgłoszeniowe zus

ZUS ZCNA

Deklaracja ZUS ZCNA sporządzana jest w celu zgłoszenia członków rodziny przedsiębiorcy, pracownika, czy osoby współpracującej do ubezpieczenia zdrowotnego. Po wybraniu odpowiedniej osoby pokaże się interaktywny druk, w którym należy wprowadzić dane o osobie, która powinna być objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

Deklaracje zgłoszeniowe zus - deklarcja ZUS ZCNA

ZUS ZFA

Na deklaracji ZUS ZFA zgłasza się płatników składek będącymi osobami fizycznymi. Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą generują zgłoszenia lub dokonują zmiany w zgłoszeniu na formularzu CEIDG-1, który musi zostać przekazany do urzędu gminy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przekazanego formularza CEIDG-1 sporządza dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek. Na druku ZUS ZFA dokonuje się zgłoszenia przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które przykładową chcą zatrudnić pomoc domową i dla tej osoby będą płatnikiem składek.

Deklaracje zgłoszeniowe zus

ZUS ZIUA

Deklaracja ZUS ZIUA jest wypełniana dla osób zgłoszonych już na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, w sytuacji gdy nastąpiły zmiany lub jest potrzeba korekty danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy, pracownika czy osoby współpracującej. Po wybraniu odpowiedniej osoby pojawi się interaktywny druk, na którym w części “IV. Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej” należy wprowadzić informacje (np. PESEL, nazwisko, imię, data urodzenia), które wymagają zmiany lub korekty.

Deklaracje zgłoszeniowe zus - deklaracja ZUS ZIUA

ZUS ZSWA

Formularz ZUS ZSWA jest składany dla osób, które są ubezpieczone i wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze należy opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Deklaracje zgłoszeniowe zus - deklaracja ZSWA

ZUS ZBA

Na dokumencie  ZUS ZBA płatnik składek zawiadamia o numerze rachunku bankowego, o nowym rachunku, o zamknięciu rachunku i zmiany lub korekcie danych dotyczących rachunku bankowego

W celu zmiany/korekty danych, należy wypełnić blok III, w którym oznacza się “zamknięcie rachunku”, wprowadzając wcześniej zgłoszony rachunek. Następnie należy wypełnić blok IV, w którym zgłasza się “nowy rachunek”, wprowadzając poprawny numer rachunku. Dokument ZUS ZBA to załącznik do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA.

Deklaracje zgłoszeniowe zus - deklaracja ZUS ZBA

ZUS ZAA

Formularz ZUS ZAA jest wypełniany przez płatnika składek, który chce zawiadomić o adresie jego działalności gospodarczej, o nowym adresie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidacji działalności pod wcześniejszym adresem i o zmianie lub korekcie adresu prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu zmiany/korekty danych, należy wypełnić blok III, w którym oznacza się “Zakończenie prowadzenia działalności pod adresem” wprowadzając wcześniej zgłoszony adres. Następnie należy wypełnić blok IV, w którym zgłasza się “nowy adres” wprowadzając poprawny adres. Dokument ZUS ZAA składa się w przypadku, gdy adres prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby, jest załącznikiem do formularza ZUS ZPA lub ZUS ZFA.

Deklaracje zgłoszeniowe zus - deklaracja ZUS ZAA

ZUS IWA

Aby ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe za dany rok, płatnicy mają obowiązek przekazywać informacje na druku ZUS IWA. Muszą jednak spełniać następujące warunki:

  • przez cały rok od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku i przynajmniej jeden dzień w styczniu następnego roku były opłacane składki na ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę

  • w roku, w którym składana jest deklaracja, płatnik zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego  co najmniej 10 osób

  • 31 grudnia zeszłego roku był wpisany do rejestru REGON

W deklaracji podaje się dane dotyczące m.in. liczby ubezpieczonych osób, rodzaju prowadzonej działalności według PKD, a także danych dotyczących wypadków przy pracy.

Deklaracje zgłoszeniowe zus - deklaracja ZUS IWA