Ewidencja czasu pracy pracowników online

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy dla zatrudnionych pracowników. Ewidencja czasu pracy powinna może być prowadzona w dowolnej formie i powinna zawierać informacje o: pracy w poszczególnych dniach, urlopach, nieobecności w pracy. Dzięki prawidłowemu prowadzeniu ewidencji czasu pracy nieobecności, mające wpływ na wynagrodzenie pracownika, zostaną ujęte na liście płac, odpowiednio zmieniając kwotę wynagrodzenia.

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy jest dostępna w szczegółach pracownika. Przechodząc do  zakładki KADRY » PRACOWNICY i klikając na jego imię i nazwisko pojawi się okno Szczegóły pracownika, gdzie znajduje się zakładka Ewidencji czasu pracy

Zakładka ta umożliwia dodanie nieobecności pracownika oraz innych terminów. Dzięki niej można ewidencjonować godziny nadliczbowe, nocne.

Ewidencja czasu pracy w szczegółach pracownika

Ewidencjonowanie godzin pracy

System domyślnie przyjmuje  dla pracownika dzienną norma czasu pracy zgodną z wymiarem etatu, np. przy 1/4 etatu program domyślnie zakłada, że pracownik świadczy pracę od poniedziałku do piątku po 2h dziennie. Ewidencja czasu pracy w przypadku pracownika zatrudnionego na pełen etat wykazuje pracę 8 godzin dzienne od poniedziałku do piątku.

Ewidencja czasu pracy w godzinch

Jeżeli został przyjęty inny system czasu pracy czy okres rozliczeniowego, możliwość modyfikowania liczby godzin pracy dostępna jest poprzez AKCJE » GODZINY PRACY.

Ewidencja czasu pracy - wprowadzanie godzin pracy

Niebieska ikonka “Jak to działa” pokazuje wyjaśnienie i tłumaczy znaczenie użytych symboli, a opisane przykłady pomogą w prawidłowym wprowadzeniu godzin.

Ewidencja czasu pracy - pomoc kontekstowa

Zwykłe godziny nadliczbowe płatne + 50%

Za pracę w godzinach nadliczbowych, pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie i dodatek w wysokości 50%.

Przykład 1.

Pracownik pracował 11 godzin, zakładając, że pracuje po 8 godzin dziennie i tyle też miał zaplanowane, to wypracował tego dnia 3 godziny nadliczbowe.

Ewidencja czasu pracy - nadgodziny 50%

Nadgodziny płatne + 100%

Dodatek 100% wynagrodzenia przysługuje pracę nadgodzinach przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy (zgodnie z rozkładem czasu pracy).

Przykład 2.

Szczególne potrzeby pracodawcy spowodowały, że pracownik był w pracy w niedzielę 5 godzin, a nie był to jego dzień pracujący. W tej sytuacji przysługuje mu dodatek - 100% stawki godzinowej.

Ewidencja czasu pracy - godziny nadliczbowe platne 100%

Zgodnie z art. 1513 k.p za pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy, przysługuje pracownikowi inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego  

Godziny Nocne +20% stawki godzinowej z minimalnego wynagrodzenia

Za pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym.

Przykład 3.

Danego dnia pracownik przepracował danego dnia 8 godzin, z czego 2 godziny przypadały w porze nocnej ustalonej przez zakład. Za 2 godziny powinien dostać 20% dodatek za pracę w nocy.

Ewidencja czasu pracy - godziny nocne

Wprowadzone godziny nocne będą zaznaczone na grafiku pracownika, który jest dostępny w Szczegółach pracownika » EWIDENCJA CZASU PRACY » GRAFIK.

Ewidencja czasu pracy - praca w nocy w grafiku

Godziny nadliczbowe a praca w porze nocnej

Przykład 4.

Pracownik przepracował w danym dniu 12 godzin, czyli miał 4 godziny nadliczbowe z czego 2 godziny przypadły na pracę w nocy.  Za godziny nadliczbowe w porze nocnej przysługuje pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100% stawki godzinowej oraz 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia. Za dwie pozostałe godziny nadliczbowe, dostaje dodatek 50% stawki godzinowej.

Ewidencja czasu pracy - nocne i nadliczbowe

Godziny nadliczbowe - odbiór na wniosek pracownika do końca okresu rozliczeniowego.

Odbiór nadgodzin  na wniosek pracownika odbywa się w proporcji 1:1.

Przykład 5.

W danym dniu pracownik był w pracy 10 godzin czyli miał 2 godziny nadliczbowe. Na wniosek pracownika następuje odbiór  tych godzin w tym samym wymiarze czas wolny do końca okresu rozliczeniowego.

Ewidencja czasu pracy  - odbiór nadgodzin na wniosek pracownika

Godziny nadliczbowe i ich odbiór w innym okresie na wniosek pracownika

Przykład 6.

Pracownik na swój wniosek odbiera wcześniejsze nadgodziny. Zgodnie z rozkładem pracownik ma zaplanowane 8 godzin pracy, ale przepracowuje 6 godzin, a pozostałe 2 godziny odbiera.

Ewidencja czasu pracy - odbiór nadgodzin w innym okresie

Odbiór  nadgodzin w innym okresie na wniosek pracodawcy

Gdy czas wolny za godziny nadliczbowe oddawany jest na wniosek pracodawcy należy to zrobić w wymiarze w proporcji 1:1,5 czyli za 1 godzinę nadliczbową oddaje się 1,5 godziny.

Przykład 7.

Pracownik posiada 4 godziny nadliczbowe. Zgodnie z rozkładem czasu pracy miał zaplanowane w danym dniu 8 godzin, ale na wniosek pracodawcy skorzystał z odbioru 6 godzin (odbierał nadgodziny w proporcji 1:1,5). Skończył pracę po 2 godzinach.

Ewidencja czasu pracy - odbiór nadgodzin na wniosek pracodawcy

Potrącenia za godziny nieprzepracowane

Przykład 8.

Pracownik z 8 godzinną normą czasu pracy w danym dniu świadczyła pracę jedynie przez 7 godzin. Razem z pracodawcą ustalił, że niedopracowana godzina zostanie potrącona z wynagrodzenia.

 Ewidencja czasu pracy - godziny nieprzepracowane