Informacja o liczbie zatrudnionych dla obowiązku dokonywania wpłat na PFRON

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia 25 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) jest zobowiązany do dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Stan zatrudnienia należy ustalić za cały miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Generowanie informacji o zatrudnieniu do PFRON 

W systemie MojeBiuro24 użytkownik może wygenerować informację, w której jest wyliczony średni stan zatrudnienia za wybrany miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z uwzględnieniem wyłączeń. Raport ten jest możliwy do wygenerowania w zakładce: KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ »Informacje o zatrudnieniu (PFRON).

PFRON - generowanie raportu

W następnym kroku się okno wyboru miesiąca, za który ma zostać wyliczona średnia liczba zatrudnionych:

PFRON - drukowanie raportu

Drukowanie informacji do PFRON

Raport dotyczący średniej liczby pracowników zostanie wygenerowany i zapisany do pliku w formacie PDF. Ma on formę wydruku, gdzie wykazane są wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Średnia znajdująca się na końcu tego raportu to przeciętne zatrudnienie wszystkich pracowników w danym miesiącu, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty), wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

PFRON - widok raportu

PFRON - średnia liczba zatrudnionych

Przy wyliczeniu zatrudnienia zastosowano metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami, świętami i dniami wolnymi od pracy zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).