Księgowanie polisy ubezpieczeniowej samochodu

Klient zakupił polisę ubezpieczeniową OC, związku z czym proszę o wskazanie jak wygląda księgowanie polisy ubezpieczeniowej samochodu w systemie?

Marek, Bydgoszcz

 

Księgowanie polisy ubezpieczeniowej samochodu (OC, AC, NNW itd.) w KPiR uzależnione jest od metody rozliczania kosztów. Wyróżniamy dwie metody: memoriałową i kasową (uproszczoną), o czym więcej w artykule: Sposoby ujmowania kosztów w KPiR - metoda uproszczona i memoriałowa Domyślnie w systemie ustawiona jest metoda kasowa. W celu zmiany na metodę memoriałową należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » METODA ROZLICZANIA KOSZTÓW. Należy zaznaczyć odpowiednią metodę i wybrać Zapisz.Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że został wprowadzony do systemu pojazd do którego księgowany jest wydatek - polisa ubezpieczeniowa. Jeśli nie, należy go wprowadzić odpowiednią dla danego pojazdu ścieżką, o czym więcej w artykule: Dodawanie pojazdu do systemu

Polisę ubezpieczeniową należy zaksięgować poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Jako numer dokumentu należy wprowadzić "polisa nr ...", natomiast w danych kontrahenta ręcznie należy wpisać dane ubezpieczyciela. Następnie należy wybrać pojazd, którego dotyczy dany wydatek i zapisać. Dokument zostanie ujęty w KPiR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki.

księgowanie polisy ubezpieczeniowej

W przypadku oznaczenia w systemie metody memoriałowej przy wprowadzaniu wydatku należy zaznaczyć opcję "RMK" i wpisać okres, którego dotyczy polisa.

księgowanie polisy ubezpieczeniowej

Po zapisaniu wydatku wprowadzona kwota zostanie podzielona proporcjonalnie do okresu, który został uprzednio wskazany.Podatnik rozliczający się metodą memoriałową, który zaksięgował polisę ubezpieczeniową samochodu osobowego dotyczącą zarówno 2018 jak i 2019 roku z uwagi na zmianę sposobu rozliczania wydatków związanych z wykorzystywaniem pojazdów w firmie jest zobowiązany dokonać automatycznego wyksięgowania wydatku w kwocie która nie stanowi kosztu uzyskania przychodu poprzez stworzenie automatycznego dowodu wewnętrznego. DW należy sporządzić na każdy miesiąc 2019 roku, w którym obowiązuje polisa z 2018 roku. W tym celu należy przejść do zakładki: WYDATKI » AUTOMATYCZNE » DODAJ DOWÓD AUTOMATYCZNY, gdzie należy uzupełnić wymagane pola i w polu Razem prowadzić wartość polisy przypadającą na dany miesiąc w wartości która nie stanowi kosztu podatkowego poprzedzoną znakiem minus. Wpis zostanie ujęty w KPiR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki, co zostało szczegółowo omówione w artykule: Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatkiAby sprawdzić rozksięgowanie wydatku należy kliknąć na jego numer w zakładce WYDATKI. Następne w pojawiającym się oknie należy przejść do zakładki EWIDENCJE