Moduły informacyjne dostępne na koncie biura rachunkowego

Wprowadzone w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych moduły informacyjne mają na celu umożliwienie użytkownikowi spersonalizowania informacji widocznych w zakładce START » STRONA GŁÓWNA. Dzięki tej funkcji możliwe jest dodawanie, usuwanie oraz przesuwanie wybranego modułu w dowolne miejsce. Dzięki temu, użytkownik może przystosować zakładkę do własnych potrzeb. Moduły dodawane są za pomocą funkcji DODAJ NOWY MODUŁ, natomiast ich usunięcie polega na kliknięciu X przy wybranym module.

Moduły informacyjne - dodaj moduł

Poniższe moduły zostają dodane automatycznie po utworzeniu konta. Jednakże można je wyłączyć lub manipulować ich położeniem na stronie głównej:
- Podatki i ubezpieczenia
- Nieuregulowane zobowiązania
- Nieuregulowane należności
- Księga przychodów i rozchodów
- Faktury z nieuregulowaną płatnością
- Ostatnio wystawione dokumenty
- Ważne artykuły

Dostępne moduły informacyjne w systemie

Podatki i ubezpieczenia

Moduł ten obejmuje zobowiązania względem urzędu skarbowego oraz ZUS. W pierwszej części są zawarte informacje dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT, dzięki czemu w szybki sposób można wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, podatek VAT i wygenerować JPK V7 oraz inne informacje podsumowujące VAT, które będą dostępne w module w sytuacji, gdy w danym miesiącu podlegają wysyłce do urzędu. W drugiej części znajdują się informacje dotyczące rozliczeń ZUS. W związku z obowiązkiem zapłaty składek ZUS na jedno indywidualne konto w module występuje tylko jedna pozycja.

W sytuacji, gdy nie został wyliczony podatek można skorzystać z funkcji WYLICZ lub w przypadku nie wygenerowania pliku JPK_V7 wybrać opcję DODAJ w kolumnie KWOTA. Analogicznie można w ten sposób wygenerować formularz ZUS DRA.

Nieuregulowane należności i zobowiązania

Moduł ten informuje o wartości nieuregulowanych należności i zobowiązań w formie zestawień dotyczących bieżącego miesiąca oraz wszystkich razem. Poprzez kliknięcie na kwotę otworzy się okno, w którym znajduje się spis faktur u których nie doszło do uregulowania należności lub zobowiązań (w zależności od tego na którą kwotę klikniemy).

Moduły informacyjne - nieuregulowane należności i zobowiązania

Informacje o tym, jak rozliczyć fakturę w systemie znajdują się w artykule: Wprowadzenie informacji o otrzymanej płatności.

Użytkownik może dodać dwa osobne moduły: nieuregulowane należności i nieuregulowane zobowiązania. Jednakże będą one zawierać te same treści co łączny moduł - Nieuregulowane należności i zobowiązania.

Księga przychodów i rozchodów

Moduł ten przedstawia podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku.

Więcej informacji o Księdze Przychodów i Rozchodów w artykule: KPiR - Księga przychodów i rozchodów

Ostatnio wystawione dokumenty

Moduł ten umożliwia szybki podgląd ostatnio wystawionych dokumentów. Klikając w numer poszczególnego dokumentu otworzy się nowe okno w którym widoczne będą szczegóły wystawionej faktury. 

Moduły informacyjne - dokumenty

Faktury z nieuregulowaną płatnością

W module tym znajduje się lista wystawionych faktur, za które nie otrzymano płatności. Bezpośrednio z tego miejsca możliwa jest m.in wysyłka przypomnienia o płatności oraz wygenerowanie wezwania do zapłaty. Możemy również wyfiltrować faktury wg. parametrów: przed terminem oraz przeterminowane.

Prognoza podatku VAT

Moduł ten informuje o prognozowanej wysokości podatku VAT, który obliczany jest na podstawie dotychczas wprowadzonych faktur.

Moduły informacyjne - VAT

Prognoza podatku dochodowego

Moduł ten informuje o prognozowanej wysokości zaliczki na podatek dochodowy, który obliczany jest na podstawie dotychczas wprowadzonych faktur.

Moduły informacyjne - podatek dochodowy

Stan kasy

Moduł ten pozwala kontrolować posiadane przez firmę zasoby pieniężne w gotówce. Dodatkowo umożliwia monitorowanie wszystkich przychodów i kosztów, które zostały rozliczone gotówką.

Moduły informacyjne - kasa

Aby moduł był dostępny niezbędne jest uprzednie uruchomienie funkcji kasy w zakładce USTAWIENIA » INNE » KASA.
Więcej informacji o module KASA, znajduje się w artykule: Moduł kasowy - jak włączyć?.

Pozostałe moduły

Oprócz powyższych modułów na stronie głównej w zakładce START » STRONA GŁÓWNA znajdują się takie moduły jak:

 • ważna informacja - informacja ta pojawia się w sytuacji gdy zajdą istotne zmiany systemowe, o których pilnie powinni zostać poinformowani użytkownicy (niemożliwe jest jej wyłączenie)
 • przedłuż pakiet - informacja ta pojawia się w przypadku gdy użytkownikowi niedługo kończy się termin ważności konta;
 • ważne artykuły - załączone przez system 3 odniesienia do artykułów z Poradnika Przedsiębiorcy;
 • notatki - miejsce do szczegółowego opisania danych firmy
 • transakcje z Allegro bez powiązanych dowodów;
 • zadania - w tym miejscu pojawiają się wprowadzone przez zakładkę CRM zadania (bieżące jak również przeterminowane), które można przeglądać oraz z tego poziomu można dodawać zadania dzięki funkcji DODAJ NOWE ZADANIE.
 • statusy księgowe miesięcy - moduł, który pokazuje widok wszystkich okresów rozliczeniowych w ciągu roku podatkowego, można w nim zmienić status poszczególnych okresów na “w trakcie księgowania”, “otwarty” lub “zamknięty”.
 • ostatnio wprowadzone wydatki - w tym miejscu pojawia się dziesięć ostatnio wprowadzonych do systemu faktur kosztowych;
 • saldo Alior Banku i ostatnie transakcje - aby dostępny był ten moduł niezbędna jest integracja konta z Alior Bankiem;
 • zbliżające się terminy - w module tym pojawiają się terminy dotyczące różnych zagadnień od terminów płatności faktur, deklaracji czy zaliczek do terminów zadań.
 • dokumenty w raportach mojego biura - moduł ten pokazuje ile dokumentów dla danej specjalizacji np. KADRY I KSIĘGOWOŚĆ zostało wygenerowanych. Więcej w tym temacie w artykule pomocy: Raport pracochłonności firmy.