Neutralna płatność, czyli rozliczenie nadpłaty składek ZUS

System przewiduje możliwość dodawania do DRA płatności służących jedynie rozliczeniu deklaracji. Neutralna płatność powoduje, że składki nie są nigdzie księgowane ani ujmowane przy wyliczaniu zaliczki na podatek, a co za tym idzie przy tworzeniu zeznań podatkowych. Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowania tej funkcji w systemie MojeBiuro24.

Przykład 1. Neutralna płatność - rozliczanie nadpłaty przedsiębiorcy, który rozlicza składki wyłącznie za siebie

Po porodzie przedsiębiorca stara się o przyznanie zasiłku macierzyńskiego. Dopóki nie otrzyma świadczenia lub decyzji z ZUS jest zobowiązany do opłacania pełnych składek. Po uzyskaniu zasiłku, gdy deklaracje były sporządzane z wykazaniem składek w miesięcznej wysokości, powinien sporządzić korekty deklaracji począwszy od miesiąca, w którym urodziło się jego dziecko.

Przedsiębiorca otrzymał decyzję o przyznaniu zasiłku 5 października , a jednak samo świadczenie przysługiwało od dnia porodu czyli od 30 sierpnia. Za sierpień i wrzesień zostały opłacone składki w pełnej wysokości, przez co konieczne będzie sporządzenie korekt za te miesiące.

Po dodaniu deklaracji korygującej wyświetlą się przy niej ikony sugerujące powstanie nadpłaty.

Po dodaniu deklaracji korygujących system wyświetli informację o powstałej nadpłacie. Jednakże ze względu na fakt, że w kolejnych miesiącach przedsiębiorca będzie podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu nadpłaty nie można przenieść na poczet przyszłych składek (nadpłata w systemie rozliczana jest w obrębie jednego źródła). W tej sytuacji bez znaczenia będzie czy przedsiębiorca decyduje się na wnioskowanie o zwrot nadpłaconych składek na konto, czy na przekazanie nadpłaty na poczet przyszłych składek powinien rozliczyć deklarację poprzez neutralną płatność.

Neutralna płatność - nadpłata wynikająca z korekty

Neutralna płatność do deklaracji korygującej powinna być dodana poprzez kliknięcie na korektę, po pojawieniu się okna przejście do zakładki PŁATNOŚCI i wybór z górnego paska DODAJ NEUTRALNĄ PŁATNOŚĆ.

Neutralna płatność - dodawanie neutralnej płatności

W deklaracji korygującej za sierpień i wrzesień minusem poprzedza się pełne wartości składek nadpłaconych (różnica między deklaracją pierwotną a korektą).

Neutralna płatność - nadpłata w związku z korektą DRA

Dzięki temu system nie będzie wyświetlał informacji o nierozliczonej deklaracji.

Neutralna płatność - widok rozliczonej deklaracji korygującej

Należy pamiętać, że w przypadku otrzymania zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne za przedsiębiorcę, gdy składki były pierwotnie:

  • odliczone od dochodu ich zwrot należy ująć przy sporządzaniu zeznania rocznego za rok, w którym otrzymano zwrot jako inne źródło przychodu.

  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodu to ich zwrot powinien stanowić dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej. Wówczas księguje się go jako przychód w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW) w dacie otrzymania przelewu z ZUS.

Nadpłata składek nie jest tym samym co wypłata zasiłku przez ZUS - są to dwa różne zdarzenia. Zwrot nadpłaty ewidencjonuje się w systemie na podstawie wydanej przez ZUS decyzji a wypłatę zasiłku uwzględnia się w zeznaniu rocznym na podstawie PIT-11A/PIT-40A.
  

Zwrot składek na FP ujmowanych początkowo w kosztach należy zaksięgować na przychód poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW) w faktycznej dacie otrzymania środków z ZUS.

Natomiast, aby przenieść nadpłacone składki na poczet przyszłej należności, należy po wygenerowaniu deklaracji za kolejny miesiąc:

  • opłacić składki w kwocie pomniejszonej o kwotę nadpłaty składek,
  • deklarację ZUS DRA za miesiąc, w którym pomniejszono składki rozliczyć w całości pomimo tego, że faktycznie nie opłacono tych składek, bądź opłacono tylko ich część,
  • kwotę nadpłaty składek uwzględnić jako przychód poprzez dowód wewnętrzny w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY DW. 

Instrukcja wprowadzania dowodów wewnętrznych dokumentujących przychody znajduje się w opracowaniu Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody.

Przykład 2. Neutralna płatność a pomniejszenie wynagrodzenia wynikające z listy płac lub rachunku do umowy

Pracodawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o pracę. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3000 zł. Dodatkowo we październiku otrzymuje premię uznaniową, która wyniosła 300 zł. Jednakże przez pomyłkę pracodawca wpisał w systemie dodatek na kwotę 500 zł.

Lista płac została sporządzona na kwotę 3500 zł, a faktycznie pracownik dostał wynagrodzenie 3300 zł. W deklaracji ZUS została wykazana błędna podstawa naliczenia składek. Pracodawca pospieszył się i wysłał deklarację do ZUS. W związku z tym, że wykazano w niej kwotę niezgodną z rzeczywistą przedsiębiorca powinien sporządzić korektę deklaracji za listopad (po uprzednim zmodyfikowaniu listy płac).

Neutralna płatność - lista płac błędna

 Neutralna płatność -  lista płac

Jeżeli deklaracja pierwotna została opłacona i rozliczona w systemie, to przy generowaniu deklaracji korygującej system wyświetli informację o nadpłacie.

Neutralna płatność - nadpłata w związku z korektą

W tym przypadku do deklaracji korygującej powinna być dodana neutralna płatność. Aby ją dodać wystarczy kliknąć na korektę, po pojawieniu się okna przejść do zakładki PŁATNOŚCI i wybrać z górnego paska DODAJ NEUTRALNĄ PŁATNOŚĆ.

Neutralna płatność - dodawanie neutralnej płatności

Przy korekcie nadpłacone kwoty należy podać poprzedzając je znakiem minus.

Neutralna płatność - rozliczenie

Przy sporządzaniu deklaracji za kolejny miesiąc, gdy przedsiębiorca przekazuje nadpłacone składki na poczet przyszłych zobowiązań powinien:

  • przelew składek pomniejszyć o kwotę nadpłaty składek, natomiast deklarację ZUS DRA za miesiąc, w którym pomniejszono składki należy rozliczyć w całości (pomimo, że przelew był mniejszy),
  • kwotę nadpłaty składek należy uwzględnić jako przychód poprzez dowód wewnętrzny w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY DW.

W ten sposób zostanie rozliczona ta nadpłata.