PIT 11 deklaracja dochodów pracowników online

Informacja o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych jest wystawiana przez płatnika. PIT 11 jest przekazywany pracownikowi oraz wysyłany do Urzędu Skarbowego i stanowi źródło danych potrzebnych do przygotowania zeznań rocznych (PIT-37 czy PIT-36). Dane niezbędne do sporządzenie PIT 11 pobierane są z wygenerowanych list płac, rachunków oraz danych pracownika, wprowadzonych do systemu.

Termin przekazania deklaracji PIT 11 pracownikowi i do US

Deklarację PIT 11 należy przekazać:

  • do urzędu skarbowego,

  • pracownikowi.

Do końca stycznia do urzędu skarbowego należy przekazać deklarację PIT 11 w formie elektronicznej, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Egzemplarz deklaracji PIT 11 należy przekazać pracownikowi do końca lutego i wraz z potwierdzeniem odbioru, przechowywać kopie w dokumentacji pracowniczej.

Generowanie deklaracji PIT 11

Deklaracje PIT 11 można przygotować w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ,

PIT 11 - dodanie w zakładce deklaracje

  • KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

PIT 11 - dodanie przez szczegóły pracownika

Zbiorcze generowanie deklaracji PIT 11 wszystkich pracowników

System pozwala na zbiorcze generowanie deklaracji PIT 11 dla wszystkich pracowników, którzy osiągnęli dochód w danym roku. Aby wygenerować PIT 11 dla wszystkich pracowników należy w oknie Dodawanie informacji o dochodach i zaliczkach PIT 11 wybrać z listy: WSZYSCY PRACOWNICY Z DOCHODEM W DANYM ROKU.

PIT 11 dla wszystkich zatrudnionych w danym roku

Należy zwrócić uwagę na Identyfikator podatnika, w sytuacji gdy wybrany zostanie PESEL to PIT 11 nie zostanie wygenerowany u pracowników, którzy jako identyfikator mają ustawiony NIP. Analogicznie ustawienie identyfikatora podatnika jako NIP spowoduje, że PIT 11 nie zostanie utworzony dla osób z nr PESEL.

PIT 11 dla wybranych pracowników

System pozwala  generować deklaracje dla pojedynczych pracowników. Aby stworzyć PIT 11 dla jednego pracownika w oknie Dodawanie informacji o dochodach i zaliczkach PIT 11 w polu Pracownik z listy należy wybrać jego imię i nazwisko.

PIT 11 dla jednego pracownika

Modyfikacja PIT 11

Program pozwala na modyfikacje części D oraz E deklaracji PIT-11. Jest to możliwe po zaznaczeniu utworzonej deklaracji i z górnego Menu wybraniu Modyfikuj. W kolejnym kroku pojawi się okno Modyfikowania informacji o dochodach i zaliczkach PIT-11 gdzie należy zweryfikować identyfikator podatnika oraz cel złożenia, a następnie kliknąć na ZAPISZ.

PIT 11 - modyfikowacja

 

 

Podczas modyfikacji można zmienić rodzaj obowiązku podatkowego podatnika w punkcie 10 w sekcji C.

PIT 11 - rodzaj obowiązku podatkowego podatnika

W otwartym oknie dialogowym Modyfikowania informacji o dochodach i zaliczkach PIT-11 odznaczając funkcje automatyczne wyliczenie można rozpocząć modyfikowanie danych z części D - Informacja o kosztach uzyskania przychodów oraz E - Dochody podatnika, pobrane zaliczki i składki.

PIT 11 - część D

 

PIT 11 - sekcja E

Dane z pozostałych części informacji o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach są pobierane automatycznie ze wcześniej wprowadzonych danych do systemu (mi. ze szczegółów pracownika).

Korekta deklaracji PIT 11

Korekty deklaracji PIT 11 można przygotować w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub
  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ

W oknie Dodawania informacji o dochodach i zaliczkach PIT 11 należy wybrać imię i nazwisko pracownika, dla którego konieczne jest utworzenie korekty oraz zaznaczyć “korekta deklaracji”. 

PIT 11 korekta

Korektę deklaracji PIT 11 należy przekazać do właściwego urzędu skarbowego oraz wręczyć pracownikowi. Korektę należy przechowywać w formie papierowej razem z potwierdzeniem otrzymania tego dokumentu.

Wysyłka PIT 11

System umożliwia wysyłanie wygenerowanych dokumentów. Aby to zrobić należy zaznaczyć PIT 11 i kliknąć na "Wyślij do US albo ZUS".

PIT 11 wysyłka

Wysyłka PIT 11 jest możliwa bez podpisu kwalifikowanego, w celu weryfikacji należy wpisać kwotę przychodu z zeznania rocznego.

PIT 11 - autoryzacja wysyłki deklaracji

Po wysłaniu PIT 11 drogą elektroniczną do urzędu skarbowego, konieczne jest pobranie i zachowanie dla celów dowodowych Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Aby pobrać UPO należy zaznaczyć deklaracje, a następnie kliknąć Pobierz UPO.