Pracownik młodociany - rozliczenie ucznia w mb24.pl

Pracownik młodociany, to uczeń w przedziale wiekowym od 15 do 18 lat. Zatrudniany jest on w celu przyuczenia do zawodu.

Dodawanie umowy o pracę dla pracownika młodocianego

Po wprowadzeniu danych pracownika do systemu należy wprowadzić do systemu umowę KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ. Co ważne nie należy zaznaczać u tych pracowników okienka "pierwsza praca".

Wprowadzona do systemu umowa o pracę, służy tylko do rozliczenia pracownika. Zapisy w niej zawarte dotyczą pracowników (pełnoletnich), a nie pracowników młodocianych. W związku z tym, w celu zawarcia w umowie zapisów dotyczących pracowników młodocianych polecamy skorzystać z szablonów dokumentów.

Podczas dodawania umowy o pracę należy samodzielnie określić czas trwania umowy (umowa z pracownikiem powinna być umową na czas określony).  także określić wysokość wynagrodzenia

Wynagrodzenie młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu ustalane jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i wynosi:

  • 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 1. roku nauki zawodu,
  • 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 2. roku nauki zawodu,
  • 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - w 3. roku nauki zawodu.

Po uzupełnieniu podstawowych danych w umowie należy przejść do zakładki ZUS i zmienić kod tytułu ubezpieczenia na 01 20 - pracownik młodociany.

Na podstawie wybranego kodu tytułu ubezpieczenia, automatycznie zostanie odznaczona składka na Fundusz pracy - pracodawcy są zwolnieni z opłacania tych składek za pracowników młodocianych.

Pracownik młodociany - dodanie umowy

Zmiana wynagrodzenia pracownika młodocianego - dodanie aneksu

Wynagrodzenie pracownika młodocianego zmienia się co trzy miesiące. Minimalne stawki wynagrodzenia obowiązują w okresach:

  • luty-marzec-kwiecień
  • maj-czerwiec-lipiec
  • sierpień -wrzesień-październik
  • listopad-grudzień-styczeń.

Każdą zmianę wynagrodzenia pracownika należy udokumentować aneksem do umowy. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » zaznaczyć umowę pracownika » DODAJ » DODAJ ANEKS 

Dodając w systemie aneks do umowy, data rozpoczęcia powinna być pierwszym dniem obowiązywania nowego wynagrodzenia, z kolei data zakończenia, zawsze powinna być ostatnim dniem umowy pierwotnej.

Pracownik młodociany wykazany w raportach ZUS

Na podstawie wygenerowanych w systemie list płac składki za pracowników wykazane są w deklaracji rozliczeniowej DRA, a sami pracownicy są wykazani na raportach imiennych. Tak samo jest w przypadku pracowników młodocianych. Wykazani są oni na raporcie RCA z kodem 01 20 i podstawą składek, wynikającą z wypłaconego wynagrodzenia.

Pracownik młodociany - w deklaracji ZUS

Wynagrodzenie za czas choroby i za urlop wypoczynkowy

Wynagrodzenie za czas choroby pracownika młodocianego obliczane jest na takich samych zasadach jak w przypadku dorosłych pracowników. Czyli podstawę wynagrodzenia stanowi średnie wynagrodzenie wypłacane pracownikowi z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających okres choroby.

W przypadku pracownika młodocianego nie ma zastosowania wyrównanie do minimalnej podstawy wynagrodzenia chorobowego.

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi młodocianemu dopiero po 6 miesiącach pracy. Jednak samo wynagrodzenie urlopowe również obliczane jest na zasadach ogólnych. W związku z tym, że pracownicy młodociani najczęściej nie otrzymują składników zmiennych wynagrodzenia (takich jak np. premia), a na ich wynagrodzenie składa się tylko wynagrodzenie zasadnicze (lub składniki stałe) wynagrodzenie za czas urlop najwcześniej nie będzie wykazywane na liście płac.