Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS IMIR/IR

Raz na rok, do 28 lutego następnego roku za rok poprzedni, pracodawca ma obowiązek wydać wszystkim ubezpieczonym, m.in. pracownikom i zleceniobiorcom, informacje o naliczonych składkach. Obowiązek ten jest regulowany przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Warto też pamiętać, że osoba ubezpieczona może wystąpić z żądaniem wcześniejszego wydania informacji i wtedy płatnik powinien ją przekazać.  Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej powinna zawierać dane dotyczące: ubezpieczonego i płatnika, oraz w podziale na miesiące, przedstawiać podstawy i wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej  w systemie

W systemie  informację roczną dla osoby ubezpieczonej można wygenerować przechodząc do zakładki KADRY » PRACOWNICY następnie po zaznaczeniu wybranego pracownika kliknąć Drukuj po czym z listy wybrać Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej.

 Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej - drukowanie

Pojawi się okno Generowanie rocznej informacji, w której należy wybrać się rok, identyfikator raportu oraz datę wypełnienia którego dotyczyć ma przygotowywana informacja i kliknąć Drukuj


Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej - okno generowania

Następnie zostanie wygenerowana roczna informacja dla osoby ubezpieczonej w formacie pdf.

Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej - format pdf