Umowa o pracę z osobą współpracującą

Za osobę współpracującą uważa się: małżonka, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma,  pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracują przy prowadzeniu działalności. W ich przypadku umowy o pracę jest rozliczana ze składek ZUS inaczej niż w przypadku pozostałych pracowników. Sprawdź jak wygląda umowa o pracę z osobą współpracującą.

Umowa o pracę z osobą współpracującą - wprowadzenie do systemu

Wprowadzanie danych należy rozpocząć od zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE » DODAJ.

Umowa o pracę z osobą współpracującą - wprowadzanie

Otworzy się okno dodawania osoby współpracującej gdzie należy wprowadzić jej dane. Przy spółkach, pojawi się opcja “OSOBA POWIĄZANA Z”, dzięki czemu można wybrać wspólnika, z którym jest powiązana osoba współpracująca.

Umowa o pracę z osobą współpracującą - podstawowe informacje

 

 Umowa o pracę z osobą współpracującą - powiązanie z właścicielem

Następnie pojawi się okno Dodawanie okresu współpracy. Gdzie wprowadza się okres rozpoczęcia współpracy, natomiast gdy data zakończenia współpracy nie jest ustalona wówczas zostawię się to pole to można zostawić puste. Należy również wybrać schemat opłacania składek:

  1. Zwykły - gdzie wyliczane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne i FP oraz FGŚP

  2. Tylko zdrowotne - naliczane jest wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego

 Umowa o pracę z osobą współpracującą - dodanie okresu współpracy

Umowa o pracę z osobą współpracującą powinna zostać oznaczona poprzez zaznaczenie opcji: ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ.

Umowa o pracę z osobą współpracującą - wskazanie zatrudnienia

Po zapisaniu danych otworzy się okno DODAWANIE UMOWY O PRACĘ. Gdzie należy wprowadzić dane dotyczące umowy, w zakładce Podstawowe informacje wprowadza się takie parametry umowy takie jak: rodzaj umowy, kwotę brutto, wymiar etatu, daty podpisania, rozpoczęcia i zakończenia (gdy jest to umowa na czas określony) oraz stanowisko. Zgodnie z informacją wprowadzoną w Okresie współpracy zostaną uzupełnione daty podpisania i rozpoczęcia jest uzupełniona automatycznie.

Dodana umowa o pracę z osobą współpracującą

Koszty uzyskania przychodu, ulgę podatkową oraz stawi podatku ustawia się w zakładce Podatek dochodowy. W przypadku umowy o pracę z osobą współpracującą w zakładce ZUS automatycznie zostanie ustawiony kod 0511.

Umowa o pracę z osobą współpracującą - kod tytułu ubezpieczenia

Dodatkowe zapisy w umowie można wprowadzić w zakładce Inne warunki zatrudnienia można wprowadzić dodatkowe zapisy w umowie. Wprowadzoną umowę należy ZAPISAĆ. Szczegółową pomoc na temat dodawania umowy o pracę można znaleźć w artykule: Dodawanie umowy o pracę.

Po zapisaniu umowy otworzy się okno MODYFIKOWANIE PRACOWNIKA - należy tu uzupełnić dane, które nie zostały podane w ustawieniach, jak np. urząd skarbowy.

Umowa o pracę z osobą współpracującą - brakujące dane

Umowa o pracę z osobą współpracującą a wprowadzanie nieobecności

Rozliczenia z ZUS z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę wyglądają inaczej niż w przypadku pozostałych pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, dlatego część nieobecności wprowadza się w dwóch miejscach w systemie.

Nieobecności, które wpływają na wynagrodzenie

Nieobecności, wpływające na wynagrodzenie należy wprowadzić KADRY » PRACOWNICY»szczegóły pracownika, a następnie EWIDENCJA CZASU PRACY » AKCJE » kliknąć na ikonkę NIEOBECNOŚCI. Tak wprowadzone nieobecności wpłyną na listę płac i nie będą wykazywane w deklaracji rozliczeniowej DRA oraz raportach imiennych.

Nieobecności - wypłata zasiłków

Gdy terminowo opłacane są składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przez okres ponad 90 dni, wówczas osoba współpracująca ma prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku otrzymaniu zwolnienia chorobowego należy przekazać do ZUSu zaświadczenie ZUS Z-3b ( START » ZUS » ZAŚWIADCZENIA Z-3b » DODAJ ZAŚWIADCZENIE).

Dopiero w chwili wypłaty zasiłku chorobowego, można skorygować deklarację ZUS DRA za miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy. Wówczas zwolnienie chorobowe można wprowadzić w zakładce START » ZUS» ZASIŁKI PRZEDSIĘBIORCY należy wybrać opcję DODAJ ZASIŁEK. Tak wprowadzona nieobecności wykazywana jest na DRA (w raportach imiennych). Szczegółowo zostało to opisane w artykule: Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej

Lista płac a umowa o pracę z osobą współpracującą

Dla osoby współpracującej na podstawie umowy o pracę należy przejść wygenerować listę płac KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE » DODAJ LISTĘ PŁAC.

W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne na ubezpieczenie zdrowotne opłaca w całości przedsiębiorca, dlatego nie są one wykazywane na liście płac.

Umowa o pracę z osobą współpracującą - rozliczenie

Umowa o pracę z osobą współpracującą a deklaracja rozliczeniowa

Deklarację rozliczeniową można generować START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Osoba współpracująca zatrudniona na umowę zostanie zostanie wykazana na raporcie imiennym ZUS RCA /ZUS RZA. Jeżeli okres współpracy nie obejmie pełnego miesiąca, system automatycznie dokona proporcjonalnego podziału podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i FP i FGŚP. 

Umowa o pracę z osobą współpracującą a zakończenie 

Przy zakończeniu współpracy, informację tą należy wprowadzić do zakładki  USTAWIENIA » PODATKI » ZUS, a następnie w zakładce OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE kliknąć na datę okresu współpracy. Pojawi się okno, w którym należy wybrać opcję MODYFIKUJ.

Umowa o pracę z osobą współpracującą - zakończenie współpracy

Należy również pamiętać o zakończeniu umowy z osobą współpracującą. Aby dodać zakończenie umowy o pracę w zakładce KADRY » UMOWY zaznaczyć daną umowę oraz wybrać opcję DODAJ » ZAKOŃCZ