Umowa zlecenie - jak ją wprowadzić do systemu

W systemie mojebiuro24.pl można rozliczać pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, zarówno z wynagrodzeniem miesięcznym, jak i ze stawką godzinową. 

W celu dodania w systemie umowy zlecenia należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ZLECENIE.

Umowa zlecenie dodawana w systemie online

Podstawowe informacje

W zakładce Podstawowe informacje, w pierwszej kolejności należy wybrać pracownika, dla którego będzie tworzona umowa. Następnie należy wybrać okres obowiązywania umowy. Kolejnym krokiem jest określenie kwoty wynagrodzenia. Możemy wybrać spośród czterech form określenia wynagrodzenia na umowie:

 • brutto - kwota wynagrodzenia uwzględniająca podatek dochodowy i składki ZUS finansowane przez zleceniobiorcę

 • netto -  kwota wynagrodzenia, pomniejszona o podatek dochodowy i składki ZUS,

 • koszt całkowity - kwota całkowitego kosztu jaki ponosi zleceniodawca zatrudniając zleceniobiorcę,

 • brutto za 1h - kwota wynagrodzenia za 1 godzinę z uwzględnieniem podatku dochodowego i składek ZUS.

Umowa zlecenie - ustalanie stawki wynagrodzenia

Po określeniu kwoty wynagrodzenia w dolnej części okna znajdują się wyliczenia wynagrodzenia z rozbiciem na składki ZUS płacone przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę oraz podatek dochodowy.

Umowa zlecenie - ewidencja czasu pracy

Już na etapie dodawania umowy można określić liczbę godzin, w czasie których zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie. Ponadto zaznaczając opcje Ewidencja czasu pracy wraz z umową zostanie wygenerowane oświadczenie zleceniobiorcy o liczbie przepracowanych godzin. Oświadczenie jest związane ze zmianą przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2017 wprowadzając minimalną stawkę godzinową na umowie zlecenie i umowie o świadczeniu usług. Oświadczenie zleceniobiorcy o liczbie przepracowanych godzin, powinno zostać przekazane zleceniodawcy przed wygenerowaniem rachunku.

Umowa zlecenie - oświadczenie o przepracowanych godzinach

Wynagrodzenie pracownika, podzielone przez liczbę godzin podanych w oświadczeniu nie może dawać wyniku poniżej 13 zł brutto za godzinę.

Przepisy wprowadziły obowiązek wypłacania wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu, w sytuacji kiedy umowa zlecenie trwa dłużej niż 1 miesiąc.

Podatek dochodowy

W kolejnej zakładce Podatek dochodowy można określić:

 • próg podatkowy - dochód osiągnięty poprzez zawarcie umowy zlecenie jest opodatkowany na zasadach ogólnych, w związku z tym przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów. Aktualnie obowiązują dwie stawki 18% - pierwszy próg oraz 32% - drugi próg,

 • zryczałtowany podatek dochodowy - należy go zastosować w przypadku umów, których wynagrodzenie nie przekracza 200 zł brutto i nie zostały zawarte na stawkę za wykonaną jednostkę - wtedy wybiera się spośród Tak lub Nie. W przypadku pracowników nierezydentów właściwe będzie wybranie 20% (obcokrajowiec nierezydent).  Domyślnie ustawiony jest podatek wyliczany na zasadach ogólnych,

 • prawa autorskie - domyślnie przy umowie zleceniu stosowane są koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu. Zaznaczając opcję prawa autorskie, zostaną zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu.
50% koszty uzyskania przychodu należy pamiętać o tym, aby nie przekroczyć rocznego limitu kosztów.

umowa zlecenie

ZUS

Z założenia od każdej umowy zlecenia należy odprowadzić odpowiednie składki ZUS. Wszystko jednak zależy od indywidualnej sytuacji zleceniobiorcy. W związku z tym, w zakładce ZUS należy ustawić odpowiedni schemat opłacania składek ZUS.

 • Student lub uczeń do 26 roku życia - za osoby uczące się do 26 roku życia pracodawca nie opłaca składek. Tym samym nie należy takiej osoby zgłaszać do ZUS. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy następuje utrata statusu studenta/ucznia np. gdy osoba kończy studia licencjackie w czerwcu, a rozpoczyna studia magisterskie w październiku. Przez okres od egzaminu dyplomowego do rozpoczęcia studiów magisterskich pracodawca powinien opłacać składki ZUS.

 • Własny pracownik (z umową o pracę) - za własnego pracownika uznaje się osobę, z którą pracodawcę łączy stosunek pracy, czyli umowa o pracę. W takich przypadkach umowę zlecenie podpisuje się, w celu wykazania dodatkowej pracy (różnej od tej wykonywanej na umowie o pracę), jaką świadczył pracownik na rzecz pracodawcy - od takiej umowy należy opłacić wszystkie składki.

  • praca w szczególnych warunkach - jeżeli jest to praca w szczególnych warunkach konieczne jest opłacenie z tytułu zawartej umowy zlecenie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu - za zleceniobiorcę, który posiada umowę o pracę z innym pracodawcą i otrzymuje wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalna krajowa obowiązująca w danym roku, nie trzeba opłacać składek społecznych, a jedynie składkę zdrowotną.

 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego - za zleceniobiorcę posiadającego umowę o pracę z innym pracodawca, który otrzymuje wynagrodzenie mniejsze niż minimalną krajowa, należy opłacać zarówno składki społeczne jak i składkę zdrowotną,

 • Osoba bez innego zatrudnienia - za osobę, która nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia, należy opłacać składki społeczne i zdrowotne (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe).

 • Emeryt lub rencista - za osoby, które otrzymują świadczenie emerytalne lub rentowe należy opłacać składki społeczne oraz składkę zdrowotną. Natomiast w przypadku kiedy zleceniobiorca (kobieta) ukończyła 55 lat lub zleceniobiorca (mężczyzna) ukończył 60 lat, to następuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP.

 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie - czyli zleceniobiorca w danym miesiącu został już zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, a umowa ze zleceniodawcą jest kolejną zawartą w tym samym czasie i przychód z umowy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie, wtedy zleceniodawca ma obowiązek opłacać za takiego zleceniobiorcę tylko składkę zdrowotną.

 • Kolejna umowa zlecenie, przychód z poprzedniej umowy nie przekracza minimalnego wynagrodzenia - czyli zleceniobiorca w danym miesiącu został już zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, a umowa ze zleceniodawcą jest kolejną zawartą w tym samym czasie, jednak przychód z umowy jest niższy niż minimalne wynagrodzenie, wówczas za zleceniobiorcę należy opłacić składki wszystkie składki ZUS (dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe).

 • Inny przypadek - pozwala na dowolne ustawienie schematu wg własnych potrzeb.

Po wybraniu właściwego schematu składek zostaną wyliczone wszystkie składniki wynagrodzenia i automatycznie podstawi się odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia.

Umowa zlecenie - schemat skałdek

Opis usługi

W tej zakładce należy opisać przedmiot umowy między stronami. Zredagowany opis zostanie umieszczony w paragrafie 1 - Przedmiot umowy.

Umowa zlecenie - opis czynności

Inne postanowienia

W polu inne postanowienia umieszcza się dodatkowe zapisy umowy, nieumieszczone w standardowym wzorze np. treści dotyczące przeniesienia praw autorskich lub odpłatności za okres niewykonywania pracy przez zleceniobiorcę.

Umowa zlecenie - inne postanowienia

W celu wprowadzenia dodatkowych zmian w umowie, zaleca się otwarcie umowy w trybie edycji w trakcie drukowania umowy. Ponadto, w systemie istnieje możliwość stworzenia własnego szablonu umowy.

W celu rozliczenia wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umowy zlecenie należy wystawić rachunek.