Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy

Osoba prowadząca działalność gospodarczą w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie ma obowiązku opłacania składek społecznych oraz Fundusz Pracy. Jak odpowiednio odnotować fakt pobierania świadczenia z ZUS w MojeBiuro24. Zobacz jak wprowadzić zasiłek macierzyński przedsiębiorcy - instrukcja znajduje się poniżej.

Co do zasady przedsiębiorca powinien pomniejszać składki i dokonać przerejestrowania dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu świadczenia, lub otrzymania przelewu na konto.

Do tego czasu nie wprowadza zmian w systemie i nie pomniejsza opłacanych standardowo składek.

Sporządzenie deklaracji wyrejestrowujące i zgłoszeniowej 

Po otrzymaniu zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca, który dotychczas podlegał ubezpieczeniom społecznym powinien się z nich  wyrejestrować się na druku ZWUA. Deklarację tą można sporządzić w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA. Datą ustania ubezpieczeń będzie dzień urodzenia dziecka/ci. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy podać 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

 

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy ZWUA

 

Następny krok to utworzenie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA. Można je wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZZA. Data powstania objęcia tym ubezpieczeniem to również dzień, w którym przyznano zasiłek macierzyński.

 

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy ZZA

Deklaracje ZWUA i ZZA należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty powstania zmiany.

Sporządzenie deklaracji rozliczeniowych

Tak jak wspomniano na początku, pomniejszenie składek powinno nastąpić dopiero, gdy przedsiębiorca ma pewność co do przyznania mu świadczenia. Dlatego do momentu otrzymania decyzji powinien on opłacać składki w pełnej miesięcznej wysokości. Co ważne, obniżenie składek możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy przedsiębiorca opłaca składki od minimalnej podstawy wyznaczonej przez ZUS (preferencyjnej lub standardowej).

Jeżeli przedsiębiorca za miesiąc, w którym wystąpił poród sporządził  i wysłał do ZUS deklarację DRA z wykazaniem pełnych składek, wówczas po otrzymaniu decyzji powinien złożyć korektę z naliczeniem częściowych składek. Można ją wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Po pojawieniu się okna należy zaznaczyć opcję “częściowe składki“, po czym w polu, które się pojawi, wprowadzić liczbę dni podlegania ubezpieczeniom społecznym.

 Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy DRA

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy a zmiana schematu opłacania składek

Po wysłaniu do ZUS deklaracji (lub korekty deklaracji) za miesiąc, w którym przyznano zasiłek macierzyński przedsiębiorcy, powinien on zmienić schemat opłacania składek w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE. Tam w polu SCHEMAT należy wybrać “tylko zdrowotne” lub ”tylko zdrowotne - 2-letnia ulga dla nowych firm” lub "tylko zdrowotne - składki od przychodu". Dzięki temu na deklaracjach DRA sporządzanych w kolejnych miesiącach będzie widniała wyłącznie składka zdrowotna.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy schemat

 

Obowiązek przekazywania deklaracji a zasiłek macierzyński przedsiębiorcy

W sytuacji, gdy osoba prowadząca działalność nie zatrudnia pracowników (składki opłaca wyłącznie za siebie) i co miesiąc informacje na DRA są takie same nie wystąpią żadne zdarzenia, które mają wpływ na deklaracje (nic nie ulega zmianie), po przekazaniu pierwszej deklaracji z wykazaniem wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne, może skorzystać ze zwolnienia z przekazywania kolejnych deklaracji rozliczeniowych do ZUS do momentu wystąpienia zmiany.

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy w okresie preferencyjnych składek

Jeżeli zasiłek macierzyński przedsiębiorcy podlega wyrównaniu do kwoty świadczenia rodzicielskiego (1000 zł), wówczas osoba prowadząca działalność jest zwolniona z opłacania składki nie tylko na ubezpieczenie społeczne, ale również zdrowotne.

Najpierw należy wyrejestrować się z ubezpieczenia społecznego sporządzając ZWUA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ i z kodem przyczyny wyrejestrowania 600. Jako datę ustania obowiązku ubezpieczeń należy podać datę porodu.

Kolejny krok to sporządzenie deklaracji ZUS ZZA w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia (jeżeli przedsiębiorca opłaca mały ZUS, wówczas co do zasady jest to 05 70 x x).

DRA za miesiąc, w którym nastąpił poród należy sporządzić poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ korzystając z funkcji “częściowe składki”. W polu które się pojawi podaje się ilość dni kalendarzowych podlegania ubezpieczeniom społecznym, dzięki czemu zostaną naliczone proporcjonalnie składki.

Przy wyrównaniu zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego, osoba taka może korzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej. Jednakże ważne jest, że przysługuje ono od pełnego miesiąca kalendarzowego. Dlatego w miesiącu następnym po urodzeniu dziecka należy zmienić kod ubezpieczenia z obecnego na 05 80 xx.

W tym celu ponownie należy sporządzić deklarację ZUS ZWUA w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Wyrejestrowania z ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania 600 z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu porodu.

Po czym dokonuje się ponownego zgłoszenia na ZUS ZZA z datą taką samą jak na ZWUA, czyli pierwszy dzień miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił poród, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 80 x x.

Wszystkie wygenerowane deklaracje przekazuje się do ZUS w terminie 7 dni od daty wyrejestrowania/zgłoszenia.

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji ze składką zdrowotna należy zmienić schemat składek. W zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS należy wybrać odpowiedni schemat składek - "tylko zdrowotne", dodatkowo zaznacza się opcję "zwolnienie ze składki zdrowotnej". W części zaawansowane ustawia się kod tytułu ubezpieczenia 05 80 x x. 

Zasiłek macierzyński przedsiębiorcy kod 0580

Po tych krokach  na deklaracji DRA będzie wykazana podstawa składki zdrowotnej, ale sama składka zdrowotna będzie wynosiła 0 zł.