Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć

W niektórych sytuacjach m.in. w przypadku powrotu do zwolnienia z VAT, konieczna może okazać się korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć, którą podatnicy powinni wykazać w deklaracji VAT. Kwotę korekty należy wprowadzić w systemie bezpośrednimi wpisami m.in. w rejestrze VAT w związku z tym wyłącznie pracownicy biura mogą dokonać odpowiednich wpisów.

Zgodnie z art. 91 ust. 7d ustawy o VAT:
W przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Jak dokonać korekty podatku VAT naliczonego od pozostałych nabyć?

Obliczoną poza systemem wartość korekty VAT należy wprowadzić w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, gdzie w podzakładce ZAAWANSOWANE, po zaznaczeniu opcji KOREKTA PODATKU NALICZONEGO OD POZOSTAŁYCH NABYĆ pojawi się dodatkowe pole - PODATEK NALICZONY, w którym należy wprowadzić kwotę korekty.

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć -bezpośredni wpis w Rejestrze VAT Zakupów

Wprowadzona do systemu korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć zostanie ujęta w deklaracji VAT w części Podatek naliczony - do odliczenia, w polu Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć.

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć w KPiR

W celu ujęcia korekty podatku naliczonego od pozostałych nabyć w KPiR należy wystawić w systemie dowód wewnętrzny (DW) poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY.

W przypadku korekty VAT związanej z towarami handlowymi i materiałami, jako schemat księgowy należy wybrać opcję ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH.

korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć

Tak wystawiony DW zostanie zaksięgowany w kolumnie 10 KPiR - Zakup towarów handlowych i materiałów.

W przypadku korekty podatku naliczonego od nabyć związanych z pozostałymi składnikami majątku (innymi niż środki trwałe) należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. Jako schemat księgowy należy wybrać opcję KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI. Tak wystawiony DW zostanie zaksięgowany w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć