Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej

Przedsiębiorca (lub osoba współpracująca), którzy zgłosili się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i terminowo opłacają składki na to ubezpieczenie nieprzerwanie od 90 dni, to w przypadku choroby mają prawo do otrzymania zasiłku chorobowego wypłacanego z ZUS. Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej wraz z zaświadczeniem ZUS Z-3b przekazuje się de ZUSu i na ich podstawie to podstawie otrzymuje się zasiłek chorobowy. 

 Zasiłek chorobowy - to świadczenie ZUS należne za okres niezdolności przedsiębiorcy do pracy.

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy lub osoby współpracującej - zgłoszenie w ZUS

W celu otrzymania zasiłku do ZUS należy przekazać Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej wraz z zaświadczeniem ZUS Z-3b w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.

Zaświadczenie ZUS Z-3b można wygenerować w zakładce START » ZUS » ZAŚWIADCZENIA Z-3B.


Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy - Z-3B

Zmniejszenie składek ZUS - dopiero po wydaniu decyzji z ZUS

Przedsiębiorca za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, ma prawo pomniejszyć swoje składki społeczne. Możliwe jest jednak dopiero po otrzymaniu decyzji z ZUS lub otrzymania wypłaty zasiłku na konto.

Do chwili wydania przez ZUS decyzji stwierdzającej prawo do zasiłku chorobowego i wypłaty tego zasiłku, przedsiębiorca opłaca składki ZUS tak, jakby nie posiadał prawa do zasiłku, czyli opłacając składki w pełnej wysokości od pełnej podstawy wymiaru.

Jeżeli składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane od najniższej podstawy wymiaru (standardowa podstawa wymiaru w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS), można je pomniejszyć za okres choroby dopiero w momencie, gdy ZUS wyda decyzję o przyznaniu zasiłku za okres choroby - dokona wypłaty.

Pomniejszyć można jedynie składki opłacane od standardowej podstawy. Jeśli składki były opłacane od podstawy ustalonej na indywidualnym poziomie, to zmniejszenie proporcjonalne składek jest niemożliwe.

Wprowadzenie zwolnienia chorobowego oraz korekta deklaracji ZUS DRA za okres choroby przedsiębiorcy po wydaniu decyzji ZUS

Po otrzymaniu decyzji z ZUS lub wypłaty zasiłku chorobowego, należy wygenerować korektę deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy.

W pierwszej kolejności należy wprowadzić do systemu zwolnienie lekarskie. Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy i osoby współpracującej można wprowadzić w zakładce START » ZUS » ZASIŁKI PRZEDSIĘBIORCY należy wybrać opcję DODAJ ZASIŁEK.

Pojawi się okno dodawania zasiłku, w którym należy wybrać osobę, która przebywała na zwolnieniu chorobowym oraz rodzaj zasiłku. Konieczne jest również wybranie opcji “Otrzymano decyzję ZUS o przyznaniu zasiłku” wraz z podaniem nr decyzji lub “Otrzymano zasiłek przelewem na konto lub przez Pocztę Polską”. Jest to konieczne, gdyż zgodnie ze stanowiskiem ZUS, zmniejszenie składek przed otrzymaniem zasiłku lub decyzji o jego przyznaniu jest nieprawidłowe.

W rubrykach Początek i Koniec należy wprowadzić okres zwolnienia chorobowego przedsiębiorcy lub osoby współpracującej.

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy - dodawanie zasiłku

Po wprowadzeniu do systemu mojebiuro24.pl zasiłku, należy wygenerować korektę deklaracji rozliczeniowej DRA (DODAJ DEKLARACJĘ) za okres, w którym wystąpiła choroba.

Zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy - korekta deklaracji

W ten sposób powstanie korekta deklaracji ZUS DRA z pomniejszonymi proporcjonalnie składkami na ubezpieczenie społeczne za okres choroby.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna i zawsze należy ją opłacić w pełnej wysokości.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca rozlicza składki za innych ubezpieczonych (pracowników, osoby współpracujące) system wygeneruje dodatkowy raport ZUS RSA, na którym zostanie wykazany okres niezdolności do pracy oraz rodzaj zasiłku.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS i zasiłku chorobowego przedsiębiorcy

Nadpłatę składek (społecznych i Fundusz Pracy) można rozliczyć na poczet przyszłych deklaracji. Istnieją dwie metody rozliczenia nadpłaty:

  • zwrot na rachunek bankowy przedsiębiorcy - wówczas jeżeli składki ZUS:

    • odliczane są od dochodu ich zwrot należy ująć dopiero przy sporządzaniu zeznania rocznego (jako inne źródła) za rok, w którym otrzymano zwrot,

    • zaliczone do kosztów uzyskania przychodu to ich zwrot powinien stanowić dla przedsiębiorcy przychód z działalności gospodarczej. Wówczas księguje się go jako przychód w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW) w dacie otrzymania przelewu z ZUS.

  • zaliczenie na poczet przyszłych składek - wówczas należy postępować zgodnie z instrukcją rozliczania nadpłaty składek ZUS.

Zwrot składek na FP ujmowanych początkowo w kosztach należy zaksięgować na przychód poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW) w faktycznej dacie otrzymania środków z ZUS.

Nadpłata - jest to nadwyżka zapłaconych składek społecznych (składki zdrowotne są niepodzielne i nie podlegają zwrotowi) za okres choroby przedsiębiorcy a przed wydaniem decyzji ZUS.

Zasiłek natomiast rozlicza się w zeznaniu rocznym na podstawie otrzymanego z ZUS PIT-11A/PIT-40A.