Bilans otwarcia przy zatrudnieniu pracownika

Zatrudniając nowego pracownika w trakcie roku pracodawca powinien uwzględnić informacje o wykorzystanych przez niego dniach urlopowych, dniach urlopu na żądanie oraz dniach chorobowych, z których to tytułu wypłacane było wynagrodzenie chorobowe, u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym. Dane te mogą mieć wpływ na poprawność rozliczeń pracownika u obecnego pracodawcy a wprowadza się je do systemu poprzez bilans otwarcia.

Jak wprowadzić bilans otwarcia do systemu?

Uzupełnienie bilansu otwarcia w systemie danemu pracownikowi gwarantuje automatyczne uwzględnianie wprowadzonych danych przy rozliczaniu zatrudnionej osoby. Bilans otwarcia dodaje się pracownikowi w zakładce KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w imię i nazwisko pracownika.

bilans otwarcia - jak go dodać w systemie?

System wygeneruje okno szczegółów pracownika, gdzie należy przejść do podzakładki DANE PRACOWNIKA » HISTORIA.

bilans otwarcia

Z poziomu podzakładki BILANS OTWARCIA można wprowadzić bilans pracownikowi klikając w opcję DODAJ BILANS.

bilans otwarcia

W następnym kroku użytkownik powinien uzupełnić dane w oknie dodawania bilansu.

Do bilansu otwarcia pracownika należy wprowadzić dane tylko w sytuacji, gdy dany pracownik wykonywał pracę u poprzedniego pracodawcy w roku kalendarzowym w którym dochodzi do jego zatrudnienia u obecnego pracodawcy.

W polu “wykorzystane dni urlopu wypoczynkowego” użytkownik powinien wprowadzić liczbę dni urlopu wypoczynkowego faktycznie wykorzystanego przez daną osobę u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym. 

Informacja ta będzie miała bezpośredni wpływ na wymiar urlopu przysługującemu pracownikowi u aktualnego pracodawcy. Jeżeli pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop w wymiarze wyższym niż mu ustawowo przysługiwał, system uwzględni to przy określaniu limitu urlopowego.

Jeżeli pracownik wykorzysta nadmiar urlopu wypoczynkowego u poprzedniego pracodawcy to nowy pracodawca powinien uwzględnić tę informację przy wyliczaniu limitu urlopu.

Pole “w tym wykorzystane dni urlopu na żądanie” służy do wpisania informacji o faktycznym wybraniu dni urlopu na żądanie u poprzedniego pracodawcy. Limit pracowniczy na dany rok kalendarzowy przy całym etacie wynosi 4 dni.

Przykład 1

W przypadku, gdy pracownik u poprzedniego pracodawcy wykorzystał 2 z 4 dni urlopu na żądanie, to przy dodawaniu nowej nieobecności u aktualnego pracodawcy typu urlopu na żądanie pracownikowi w wymiarze wykraczającym ponad limit, system wygeneruje odpowiedni komunikat.

bilans otwarcia

bilans otwarcia 

Użytkownik systemu może samodzielnie zdecydować o tym, czy udzieli pracownikowi ponadwymiarowego urlopu czy nie.

W polu “Dni z wynagrodzeniem chorobowym finansowanym przez pracodawcę” należy wpisać liczbę dni w jakich pracownik w danym roku przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli liczba ta przekroczy próg 33 lub 15 dni (w zależności od wieku pracownika) wtedy system automatycznie uwzględni ten fakt przy wprowadzaniu nieobecności pracownika typu choroba w programie i poinformuje, że kodem rodzaju świadczenia przerwy powinien być kod 313 - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego.

Dodany pracownikowi bilans otwarcia ma wpływ późniejsze rozliczenia takiej osoby w systemie. Program automatycznie będzie uwzględniał wprowadzone wpisy przy dalszych pracach

Bilans otwarcia - podsumowanie

Po wprowadzeniu danych do bilansu otwarcia pracownika, po ich zapisaniu, gotowy wpis za dany rok pojawi się na liście bilansów.

bilans otwarcia

Dany pracodawca może oczywiście wtórnie nawiązywać współpracę z tym samym pracownikiem. System wFirma.pl umożliwia dodanie bilansu otwarcia pracownikowi dla każdego roku z osobna.