Generowanie dokumentu ZUS Z-3b w systemie

Przedsiębiorca, który zgłoszony jest do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz regularnie opłaca tą składkę, za okres niezdolności do pracy ma prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego z ZUS. W celu otrzymania zasiłku chorobowego przedsiębiorca musi przekazać do ZUS oryginał zwolnienia lekarskiego oraz wypełnione zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b.

Zaświadczenie to składa się do ZUS-u za:

  • osoby wykonujące pozarolniczą działalność,

  • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
    duchownych.

Formularz ten składa się w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy rehabilitacyjnego i ich wysokości. Zaświadczenie należy przekazać do ZUS-u wraz z drukiem zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA) w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.

Generowanie dokumentu ZUS - Z-3b 

Formularza ZUS Z-3b można wygenerować w systemie mb24.pl w zakładce START » ZUS » ZAŚWIADCZENIA Z-3B » DODAJ ZAŚWIADCZENIE.

Pojawi się się okno dodawania zaświadczenia, w którym należy wybrać osobę, która przebywała na zwolnieniu chorobowym. Z listy będzie można wybrać przedsiębiorcę lub osobę współpracującą, jeśli taka jest wprowadzona do systemu.

Generowanie dokumentu Zus Z-3b w mb24.pl

Dane identyfikacyjne i adresowe płatnika składek

Na pierwszej stronie w części I DANE PŁATNIKA SKŁADEK dane uzupełniają się automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych w zakładce USTAWIENIA.

Generowanie dokumentu Zus Z-3b z pomocą systemu - dane płatnika

Dane identyfikacyjne i adresowe ubezpieczonego

W części II znajdują się DANE OSOBY UBEZPIECZONEJ, czyli osoby wybranej przy generowaniu formularza. Zaczytywane są bezpośrednio z ustawień.

Generowanie dokumentu Zus Z-3b - dane ubezpieczonegodokumentu zus z-3b

Wybór świadczenia

W części III należy zaznaczyć odpowiednie pole, w zależności od tego o jakiego rodzaju świadczenie stara się ubezpieczony. Jeśli przedsiębiorca stara się o ZASIŁEK CHOROBOWY lub ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, obowiązkowe będzie podanie okresu zwolnienia lekarskiego (na podstawie zwolnienia lekarskiego) oraz jeżeli się zna wówczas należy wpisać nr i serii dokumentu ZUS ZLA lub oznaczenie, że zostało wystawione elektronicznie.

Generowanie dokumentu Zus Z-3b - wybór świadczenia

Informacje o ubezpieczeniu chorobowym i wypadkowym

W części IV w pkt 1 znajduje się informacja o ubezpieczeniu chorobowym i wypadkowym, którym podlega ubezpieczony. Informacje w tej części również wypełnione są na podstawie ustawień wprowadzonych w systemie w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS.

Manualne wprowadzanie zmian dotyczących podleganiu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, które nie będą zgodne ze zgłoszeniem w ZUS-ie, mogą wpłynąć na przyznanie prawa do świadczenia, o które ubiega się płatnik.

Punkt 2 należy wypełnić tylko w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała na skutek:

  • choroby zawodowej,

  • wypadku przy pracy,

  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Generowanie dokumentu Zus Z-3b - informacje o ubezpieczonym

Rachunek bankowy

W części V należy podać numer rachunku bankowego, na który ubezpieczony chce otrzymać zasiłek. Jeśli numer konta nie zostanie podany, przyznany zasiłek zostanie przekazany za pomocą przekazu pocztowego.

Tak wygenerowane zaświadczenie należy wydrukować i po złożeniu podpisu przekazać do ZUS-u osobiście lub wysłać pocztą wraz z oryginałem zwolnienia lekarskiego.

Generowanie dokumentu Zus Z-3b - konto bankowe

Dokumentu ZUS Z -3b nie można wysłać drogą elektroniczną z systemu.