Śmierć pracownika w czasie trwania stosunku pracy

W tym miesiącu okazało się że jeden z pracowników zmarł. Jak śmierć pracownika w czasie trwania umowy wpływa na wyliczenie wynagrodzenia? Czy można taką sytuacje rozliczyć w systemie?

Jednym z powodów wygaśnięcia stosunku pracy jest śmierć pracownika. Takie zdarzenie zobowiązują pracodawcę do wypłaty rodzinie należności, jakie przysługują pracownikowi do dnia śmierci oraz czasami też odprawy pośmiertnej. Istotne jest że od wypłaconego rodzinie wynagrodzenia i ekwiwalentu nie potrąca się składek, jednak odprowadza się zaliczkę na podatek. Odprawy pośmiertna jest jednak całkowicie zwolniona z PIT i ZUS. 

Śmierć pracownika - wygaśnięcie stosunku pracy

W pieszym kroku należy dodać zakończenie umowy, można to zrobić w zakładce KADRY » UMOWY zaznaczyć daną umowę oraz wybrać opcję DODAJ » ZAKOŃCZ. W oknie dodawania zakończenia umowy o pracę jako podstawę rozwiązania umowy należy wybrać: z powodu śmierci pracownika.

Śmierć pracownika - wygaśnięcie stosunku pracy

Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika

Po zatwierdzeniu rozwiązania umowy z powodu śmierci pracownika pojawi się komunikat, który informuje o  konieczności modyfikacji listy płac z datą wypłaty, która ma miejsce po śmierci pracownika. Można to zrobić przechodząc do zakładki  KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE » zaznaczając listę płac klikając MODYFIKUJ.

Śmierć pracownika - komunikat

 

Ważne!
Wynagrodzenie wypłacane po śmierci pracownika członkom rodziny nie stanowi przychodu ze stosunku pracy i są one zwolnione ze składek ubezpieczeniowych, jednak odprowadza się od nich zaliczkę na podatek w wysokości 18%.

 Śmierć pracownika - lista płac

 

Śmierć pracownika i związane z nią dokumenty

ZUS ZWUA

W związku ze śmiercią pracownika pracodawca ma obowiązek wyrejestrować go z ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Deklaracje wyrejestrowującą generuje się START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE ZUS » DODAJ DEKLARACJĘ  » ZUS ZWUA jako Kod przyczyny wyrejestrowania wybierając: 500 - zgon osoby ubezpieczonej.

Świadectwo pracy

W takim przypadku, pracodawca sporządza świadectwo pracy i przechowuje w akt osobowych. Z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika lub inna osoba będąca spadkobiercą zmarłego pracownika. W celu wygenerowania świadectwa należy w zakładce zakładki KADRY » PRACOWNICY,  zaznaczyć pracownika oraz z opcji DRUKUJ wybrać Świadectwo pracy. Należy je otworzyć w  trybie edycji w celu uzupełnienia danych w świadectwie pracy.

PIT 11

Jeżeli po zmarłym pracowniku nie ma osób uprawnionych do renty rodzinnej pracodawca wystawia jedynie PIT-11 na osobę zmarłą z kwotami wypłaconymi pracownikowi do dnia śmierci.

Gdy po zmarłym są osoby uprawnione do renty rodzinnej, wówczas pracodawca jako powinien wystawić informację PIT-11:

  1. na zmarłego pracownika – wykazuje w niej wynagrodzenia wypłacone tej osobie za jej życia oraz

  2. na osoby które otrzymały wynagrodzenie po tym pracowniku już po jego śmierci.

System pozwala wygenerować PIT 11 za osobę zmarłą KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT 11, zostaną w nim uwzględnione tylko kwoty wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymane przez tę osobę do dnia śmierci.

Uwaga! 
Gdy wynagrodzenie wypłacono osobom uprawnionym wówczas informacje PIT-11 wystawione na te osoby należy sporządzić poza systemem. Warto pamiętać że nie są już to przychody ze stosunku pracy, tylko przychody z praw majątkowych (w art. 18 ustawy o PIT).