Jak rozliczyć wypłatę dywidendy w systemie?

W spółkach kapitałowych, jako część wypracowanego zysku dla akcjonariuszy są dokonywane wypłaty dywidendy. W systemie istnieje możliwość rozliczenia tego rodzaju wypłat. Ta opcja jest dostępna w systemie, wyłącznie gdy w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » FORMA DZIAŁALNOŚCI I WŁAŚCICIELE » RODZAJ DZIAŁALNOŚCI będzie zaznaczona opcja “podmiot niebędący osobą fizyczną”.

Dywidendy - rodzaj działalności

Dodawanie pracownika na potrzeby wypłaty dywidendy 

W systemie należy dodać osoby uprawnione do otrzymywania dywidendy, jest to możliwe w zakładce KADRY » PRACOWNICY » DODAJ. Zalecamy określić dział firmy np. “Zarząd” (ułatwi pracę podczas generowania listy płac).

Dywidendy - dodawanie pracownika

Wypłaty dywidendy - dodanie umowy

W kolejnym kroku należy dodać wpis, na podstawie którego dokonywana będzie wypłata dywidendy. Można to zrobić z :

  • KADRY » PRACOWNICY » zaznaczenie pracownika » WYSTAW » UMOWĘ » DYWIDENDA,

Dywidendy z zakładki Pracownicy

  • KADRY » UMOWY » DODAJ » DYWIDENDA.

Dywidendy - umowa

Po otwarciu się okna dialogowego należy określić wysokość wypłaty w kwocie brutto (przed opodatkowaniem), a także okres obowiązywania niniejszej umowy.

Umowy dywidendy w systemie dodawana jest wyłącznie na potrzeby rozliczeniowe. Co do zasady wypłata dywidendy odbywa się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki. Dlatego nie ma możliwości wydrukowania umowy.

Listy płac dla dywidendy

W celu rozliczenia wypłaty dywidendy generuje się listę płac w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ. Gdy wypłata dywidendy ma być wykazana na osobnej liście płac wówczas należy wybrać LISTĘ PŁAC (DYWIDENDY) w jej przypadku wypłata nie jest księgowana w systemie. Natomiast jeżeli ma ona zostać wykazana razem z wypłatami pozostałych pracowników wybiera się LISTĘ PŁAC (ZBIORCZĄ). Listę płac można wygenerować dla wszystkich pracowników, lub wybrać opcję “dla wybranych pracowników” i po posegregowaniu po dziale zaznaczyć tylko pracowników danego działu. 

Dywidendy  - wypłata na liście płac

Dywidendy a podatek dochodowy

Co do zasady wypłata dywidendy nie stanowi podstawy do naliczania składek ZUS. Natomiast nalicza się od niej zryczałtowany podatek dochodowy 19% (PIT-8A). Można go wyliczyć w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » MIESIĘCZNA ZALICZKA NA ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY (PIT-8A).

Deklaracje roczne

Dywidenda nie jest opodatkowana na zasadach ogólnych, dlatego dochodu tego nie wykazuje się na deklaracjach rocznych PIT-11, a podatek wykazać należy w deklaracji rocznej PIT-8AR. W celu wygenerowania deklaracji rocznej należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJA » ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT-8AR).