Koniec okresu preferencji, czyli przejście na duży ZUS

Wraz z końcem okresu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach należy zgłosić ten fakt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać także o zmianie ustawień w systemie, aby w kolejnych deklaracjach składki wykazywane były z odpowiednim kodem i w odpowiedniej wysokości. Koniec okresu preferencji w systemie mb24.pl nie będzie skomplikowany po lekturze naszego artykułu.

Koniec okresu preferencji - z jaką datą

Działalność prowadzona na preferencyjnych warunkach trwa przez 24 pełne miesiące. W sytuacji, gdy rozpoczęcie tego okresu przypada pierwszego dnia miesiąca np. działalność rozpoczęta 1 lutego 2017 r. to koniec preferencyjnych warunków datowany będzie na styczeń 2019 r. (czyli do 31 stycznia 2019 r.). Natomiast, gdy działalność założona zostaje 5 lutego 2017 r. to przejście na tzw. duży ZUS przypada od marca 2019 r. czyli okres preferencyjnego opłacania ZUS trwa do końca lutego 2019 r., zgodnie z zasadą 24 pełnych miesięcy okresu preferencji.

Wyrejestrowanie z małego ZUS - ZUS ZWUA

O końcu okresu preferencji należy poinformować ZUS składając odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe. W pierwszej kolejności należy dokonać wyrejestrowania z dotychczasowych ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA. W tym celu należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA.

Koniec okresu preferencji ZWUA

W otwartym oknie Dodawania zgłoszenia należy w rubryce “wyrejestrowanie od dnia” wpisać dzień następny po dniu zakończenia okresu preferencyjnych warunków opłacania składek. Wyrejestrowanie następuje z kodem ubezpieczenia 05 70 X X, a kod przyczyny wyrejestrowania to 600 czyli inna przyczyna wyrejestrowania. Termin na wysłanie deklaracji do ZUSu to 7 dni od daty wygaśnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom.

Koniec okresu preferencji wyrejestrowanie

Zgłoszenie do ZUS po zakończonym okresie preferencji

Po wyrejestrowaniu się z ubezpieczeń należy ponownie zgłosić się do ubezpieczeń na deklaracji ZUS ZUA, jeżeli przedsiębiorca zgłasza się do wszystkich ubezpieczeń, lub na druku ZUS ZZA, jeżeli zgłoszenie obejmuje wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne, z nowym kodem ubezpieczeń. Deklaracje te można sporządzić w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Deklarację należy wysłać nie później niż 7 dnia od powstania obowiązku ubezpieczenia.

Koniec okresu preferencji ZUA

Po kliknięciu “Dalej” otworzy się okno, w którym w miejscu "data powstania obowiązku ubezpieczenia" należy wprowadzić pierwszy dzień podlegania pod standardową wysokość składek ZUS (będzie to ten sam dzień, z którym nastąpiło wyrejestrowanie po zakończonym okresie preferencji). Kod tytułu to 05 10 XX lub jeżeli przedsiębiorca decyduje się opłacać składki od przychodu zgłoszenia należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczeń 05 90 albo 05 92 - jeśli przedsiębiorca ma przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Koniec okresu preferencji zgłoszenie

Data wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) i data zgłoszenia, czy to druku ZUS ZUA czy ZUS ZZA, muszą być takie same, aby nie nastąpiła przerwa w podleganiu ubezpieczeniu.

Zmiana schematu składek ZUS z powodu zakończenia okresu prowadzenia działalności na preferencyjnych warunkach.

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji z okresem preferencji należy zmienić schemat opłacania składek w tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS.

Koniec okresu preferencji ustawienia

Koniec okresu preferencji schemat

 

W części ZUS w polu schemat składek należy wybrać schemat zgodny z przysługującymi preferencjami. Schemat “Zwykły” wybiera się jeżeli przedsiębiorca będzie opłacał wszystkie składki, “Tylko ubezpieczenie zdrowotne (NFZ)” jeżeli z tytułu prowadzonej działalności opłacać będzie wyłącznie składkę zdrowotną. Gdy przedsiębiorca decyduje się na opłacanie składek od przychodu wybiera "Składki od przychodu". Wybrany i zapisany w tym miejscu schemat składek będzie determinował wyliczenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA w systemie.

Deklaracja ZUS DRA z pełnym ZUS

Po wybraniu odpowiedniego schematu składek można wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA, gdzie będzie wykazany nowy kod ubezpieczeniowy oraz zmieni się podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Można ją wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Koniec okresu preferencji DRA