Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika

Kwota rocznego ograniczenia w 2019 roku to kwota 142 950,00 zł, a roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może jej przekroczyć. Kwota rocznego ograniczenia to trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Ograniczenie to stosuje się w odniesieniu do osób podlegających ubezpieczeniom zarówno obowiązkowo jak i dobrowolnie. Jej przekroczenie powoduje, że składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przestają być obliczania i przekazywane do ZUS.

Należy pamiętać, że gdy pracownik posiada również dodatkową umowę zawartą z innym podmiotem, z tytułu której opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne, to należy pilnować, aby nie przekroczyć kwoty limitu z obu umów.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przy dodawaniu umowy o pracę

Podczas dodawania umowy: KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ można wprowadzić dodatkowe wynagrodzenie pracownika, które otrzymał lub nadal otrzymuje i podlegają one oskładkowaniu.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dodanie umowy

W przypadku, gdy pracownik jest już zatrudniony i uzyskuje przychody z tytułu innej umowy, informację o podstawie uzyskiwanej z innego tytułu można wprowadzić modyfikując umowę.  W zakładce KADRY » UMOWY należy zaznaczyć odpowiednią umowę, a następnie wybrać Modyfikuj. W przypadku, gdy do umowy jest utworzony aneks, wówczas nie ma możliwości modyfikacji pierwotnej umowy, w związku z czym należy zmodyfikować aneks.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - modyfikacja umowy

W oknie Dodawanie nowej umowy lub Modyfikowania umowy w zakładce ZUS należy zaznaczyć opcję Informacja o rocznej podstawie wymiaru składek od początku roku, a następnie wybrać DODAJ. W kolejnym kroku w oknie Podstawa wymiary składek z innych zatrudnień, będzie można wprowadzić dane dotyczące podstawy wymiaru składek z innych zatrudnień.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dodanie rocznej podstawy

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - określenie limitu

Ważne jest, aby dodatkowe podstawy wymiaru składek wprowadzać chronologicznie, by system poprawnie ustalił moment przekroczenia rocznego ograniczenia.  W systemie po przekroczeniu limitu pokazuje się okno, w którym należy wybrać kto przekazał informację o przekroczeniu (ubezpieczony, płatnik, ZUS).

Po osiągnięciu  limitu 30-krotności podstawy, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie będą naliczane, czyli nie będą wykazywane w listach płac oraz deklaracjach rozliczeniowych ZUS.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w liście płac

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ostrzeżenie

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w DRA