Rozliczenie PPK w systemie wFirma.pl

Od stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (dalej PPK). PPK są powszechnym system oszczędnościowym, w którym swój udział finansowy mają zarówno pracownik jak i pracodawca i skarb państwa. Podstawowe wpłaty do PPK wynoszą odpowiednio:

 • pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika,
 • pracownika wynosi 2% wynagrodzenia.

Pracownicy, których łączne wynagrodzenie nie przekracza kwoty 120 % minimalnego wynagrodzenia (obowiązującego w danym roku kalendarzowym) mają prawo dokonywać pomniejszonych wpłat nawet do 0,5%.
Rozliczenie PPK w przedsiębiorstwie jest teraz jednym z największych wyzwań stawianych przed kadrą zarządczą oraz specjalistami do spraw kadr i płac. System wFirma.pl umożliwia intuicyjne zarządzanie PPK w każdej firmie!

Uruchomienie funkcji PPK w systemie wFirma.pl

Uruchomienie PPK w systemie odbywa się z poziomu zakładki USTAWIENIA » INNE » KADRY, gdzie należy przejść do podzakładki “PPK”. W celu uruchomienia PPK w oknie dialogowym należy zaznaczyć opcję “włącz Pracownicze Plany Kapitałowe”. 

Następnie użytkownik powinien wskazać miesiąc w którym firma została objęta obowiązkiem prowadzenia PPK. 

W wygenerowanym oknie pracodawca ma również możliwość określić wysokość dodatkowych wpłat na PPK

Wpłaty dodatkowe PPK mogą wynosić:

 • do 2% dla wpłaty dodatkowej pracownika,
 • do 2,5% dla wpłaty dodatkowej pracodawcy.

Jeżeli pracodawca nie decyduje się na dokonywanie dodatkowych wpłat, wtedy należy wybrać opcję “brak” a następnie wybrać z listy właściwy fundusz inwestycyjny. 

ppk

Identyfikator ewidencji i numer PPK

Posiadając włączoną funkcję PPK w systemie, użytkownik ma możliwość w szczegółach danego pracownika, dostępnych z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY » zaznaczenie pracownika » MODYFIKU »  ZUS, US, PPK, wprowadzić:

 • Identyfikator ewidencji PPK - nadany danemu pracownikowi i przekazany przez instytucję finansową
 • Numer PPK - nadany przez instytucję finansową numer rachunku.

ppk

Generowanie wpisów PPK pracownika

Wprowadzanie wpisów PPK do systemu pracownikom odbywać się może z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy zaznaczyć pracownika/pracowników dla których tworzony będzie dany rodzaj wpisu a następnie kliknąć w opcję PPK. Z wygenerowanej listy rozwijanej użytkownik może wybrać rodzaj wpisu jakiego chce dokonać.

ppk

Wpisy PPK można również tworzyć z poziomu szczegółów pracownika, które są dostępne w zakładce KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » PPK » DODAJ.

ppk

Rodzaje wpisów PPK

Użytkownik zarządzającymi PPK w systemie firmowym, ma możliwość generować następujące wpisy:

 • Przystąpienie do PPK - wskazanie terminu rozpoczęcia korzystania z PPK, stawek podstawowych/dodatkowych danego pracownika oraz dodatkowych pracodawcy (stawka ta będzie nadrzędna w stosunku do ustanowionej ogólnej stawki dodatkowej firmy),
 • Wznowienie PPK - wskazanie terminu wznowienia korzystania z PPK przez pracownika, po jego ówczesnej rezygnacji
 • Wznowienie PPK po upływie 4 lat - wskazanie terminu automatycznego wznowienia PPK u danej osoby
 • Zmiana stawki PPK - ustawienie nowych zadeklarowanych stawek
 • Rezygnacja z PPK - wskazanie terminu odstąpienia przez pracownika od PPK

Dodatkowo przy generowanych wpisach znajdują się wyjaśnienia merytoryczne z danego zagadnienia.

ppk

Deklaracja zgłoszeniowa

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych do PPK odbywa się z poziomu zakładki START » PPK » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. W wygenerowanym oknie należy wybrać okres za jaki ma zostać sporządzona deklaracja, następnie należy kliknąć ZAPISZ

W ten sposób w programie zostanie utworzona deklaracja zgłoszeniowa zawierająca wpisy ze wskazanego okresu (zgłoszenie pracownika, wznowienie czy też rezygnacja z PPK).

ppk

W celu pobrania deklaracji zgłoszeniowej w formie XML należy wejść w utworzoną deklarację i wybrać opcję POBIERZ XML.

ppk

Rachunek do umowy zlecenie a PPK 

Podczas generowania rachunku do umowy cywilnoprawnej dla zleceniobiorcy objętego PPK w zakładce KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK/ KADRY » RACHUNKI » kliknąć w wygenerowany ówcześnie rachunek, zostanie wyliczona składka PPK pracownika oraz pracodawcy, a także podatek od składki pracodawcy.

ppk

Lista płac a PPK

Użytkownik generujący listę płac w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE » DODAJ LISTĘ PŁAC ma możliwość zdecydować o sposobie rozliczenia podatku z tytułu wypłaty PPK w części pracodawcy:

 • w aktualnej liście płac - podatek zostanie obliczony w miesiącu w którym naliczono składkę PPK,
 • na podstawie daty rozliczenia deklaracji PPK - podatek od PPK zostanie naliczony dopiero po wygenerowaniu i rozliczeniu deklaracji rozliczeniowej PPK,
 • brak automatycznego wyliczenia podatku - po wybraniu tej opcji podatek nie zostanie naliczony i w tym przypadku należy obliczyć go samodzielnie a następnie przekazać do Urzędu skarbowego. 

Wybierając opcję “brak automatycznego wyliczenia podatku” użytkownik przy sporządzania rocznych deklaracji PIT 4R, PIT 11 musi uzupełnić dane samodzielnie o podatkach odprowadzanych z tytułu wpłat PPK.

ppk

Deklaracja rozliczeniowa

Deklaracje rozliczeniowe PPK generuje się w zakładce START »  PPK » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

ppk

Utworzoną deklarację można rozliczyć w faktycznej dacie opłacenia PPK, korzystając z opcji ROZLICZ. Dzięki czemu składka PPK płacona przez przedsiębiorcę zostanie zaksięgowana w KPIR.

Jeżeli użytkownik generuje listy płac z opcją “na podstawie daty rozliczenia deklaracji PPK” wówczas dopiero po rozliczeniu deklaracji PPK zostanie obliczony podatek na liście płac wygenerowanej w miesiącu, w którym opłacono składki.

ppk

W celu pobrania deklaracji rozliczeniowej w formie XML należy wejść w utworzoną deklarację i wybrać opcję POBIERZ XML.