Szczegóły pracownika - funkcja w module kadry

Pracownik podaje pracodawcy określone dane osobowe, które w okresie zatrudnienia mogą ulegać zmianie. Pracownik powinien poinformować o ich zmianie, a pracodawca uwzględnić tą informację. Dane pracownika związane z zatrudnieniem można przeglądać i modyfikować w oknie Szczegóły pracownika.

Funkcja szczegóły pracownika

Okno Szczegóły pracownika, można otworzyć przechodząc do zakładki KADRY » PRACOWNICY i klikając na jego imię i nazwisko.

Szczegóły pracownika wyświetlone w zakładce Kadry

Podstawowe informacje

Znajdują się tu:

  • podstawowe dane pracownika (imię, drugie imię, nazwisko, PESEL, NIP, płeć)

  • ilość dni urlopu wypoczynkowego (w przypadku umowy o pracę)

  • ilość dni zwolnienia chorobowego (podział na wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy)

  • w przypadku umów cywilnoprawnych  (umowy o dzieło lub zlecenie) widnieją też Autorskie koszty uzyskania przychodu 50% stosowane u innych płatników

Szczegóły pracownika -podstawowe informacje

Zakładka szczegółowe

W tym oknie są dostępne wszystkie dane osobowe i adresowe, które wprowadzono gdy dodawano pracownika do systemu.

Szczegółowe informacje - szczegóły pracownika

Umowy

Zarządzanie umowami możliwe z poziomu zakładki Umowy. W tym miejscu możliwe jest modyfikowanie, dodawanie i usuwanie umowy. Okno pozwala na sprawdzenie historii zatrudnienia, a dzięki funkcji filtrowania można posortować dane np. wg. rodzaju umowy, czy roku jej podpisania.

Szczegóły pracownika - zakładka umowy

Dodatki i potrącenia

Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie składników wynagrodzenia, czyli dodatków takich jak premie, nagrody, ekwiwalenty oraz potrąceń komorniczych, czy pobranych zaliczek jest możliwe w zakładce Dodatki i potrącenia. Tu po kliknięciu Dodaj i wybraniu odpowiedniej pozycji można zarządzać wysokością dodatkowych elementów wynagrodzenia pracownika.

Dodatki i potrącenia a szczegóły pracownika

Wypłaty

Zakładka  wypłaty pozwala na zobaczenie wszystkich wypłaconych  wynagrodzeń, na podstawie umowy o pracę (listy płac), oraz na podstawie umów cywilnoprawnych (rachunki).

Szczegóły pracownika - zakładka wypłaty

Ewidencja czasu pracy

Zakładka umożliwia:

  • wprowadzanie nieobecności pracownika,

  • dodawanie terminów związanych z zatrudnieniem,

  • ewidencjonowanie godzin nadliczbowych, nocnych,

  • wydrukowania ewidencji czasu pracy (akcja “Drukuj”),

  • prowadzenie grafiku pracownika,

  • sprawdzenie wprowadzonych nieobecności.

Szczegóły pracownika - ECP

Historia

Zakładka historia umożliwia dodanie poziomu wykształcenia pracownika wraz z datą jego osiągnięcia oraz wprowadzenie przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Szczegóły pracownika - historia zatrudnienia

Historiawykształcenia a szczegóły pracownika

Deklaracje

W tej zakładce system daje możliwość generowania deklaracji zgłoszeniowych pracownika do ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA), a także deklaracje PIT-11.

Szczegóły pracownika - deklaracje

Dokumenty

Zakładka umożliwia prowadzenie akt  pracowniczych online. Można tu dodawać wygenerowane w systemie dokumenty (umowy, informacje o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy, kwestionariusze, oświadczenia) lub skany takich dokumentów, prowadząc e-akta osobowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dokumenty pracownika można przeglądać w dowolnym czasie. Zapisywanie w tym miejscu dokumentów wydawanych pracownikowi, takich jak zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, pozwoli na wygodny i szybki wgląd w wydaną dokumentacje.

Szczegóły pracownika - dokumenty