Umowa o dzieło - jak ją dodać w systemie?

Umowa o dzieło często jest nazywana umowa rezultatu i jest jedną z umów cywilnoprawnych. Najkrótsza charakterystyka tej umowy mówi o tym, że umowa o dzieło musi dotyczyć wykonania pewnej rzeczy (materialnej lub niematerialnej).

Dodawanie umowy o dzieło

W celu dodania umowy o dzieło w systemie, należy przejść do zakładki:

 • KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O DZIEŁO

Umowa o dzieło - dodaj

 • KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWĘ » UMOWA O DZIEŁO

Umowa o dzieło wystaw

 Umowa o dzieło rodzaj

Podstawowe informacje

W pierwszej zakładce otwartego okna Dodawanie umowy o dzieło należy wybrać pracownika, dla którego tworzona jest umowa. Następnie należy podać okres obowiązywania umowy oraz wysokość wynagrodzenia. W celu łatwiejszego planowania wynagrodzeń, można wybrać spośród pięciu sposobów określenia kwoty wynagrodzenia:

 • brutto - kwota wynagrodzenia przed potrąceniem podatku
 • netto - kwota wynagrodzenia po potrąceniu podatku
 • całkowity koszt - kwota kosztu zatrudnienia pracownika
 • stawka brutto
 • stawka netto

Poniżej pola z kwotą wynagrodzenia istnieje możliwość zaznaczenia opcji “własny pracownik”. Należy zaznaczyć tą opcję w sytuacji, kiedy umowa o dzieło zawierana jest z pracownikiem, z którym podpisana została umowa o pracę w tym samym czasie. Co do zasady umowa o dzieło nie stanowi tytułu do objęcia składkami ZUS i odprowadza się od niej jedynie podatek. Jednak jeśli umowa o dzieło podpisana zostaje z własnym pracownikiem, to rozliczana jest jak umowę o pracę, czyli z potrąceniem podatku i składek ZUS.

Umowa o dzieło podstawowe informacje

Umowa o dzieło a podatek dochodowy

W kolejnej części znajdują się informacje dotyczące rozliczania podatku dochodowego. Można tu określić:

 • zastosowaną stawkę podatkową, dochód osiągnięty poprzez zawarcie umowy o dzieło jest opodatkowany na zasadach ogólnych, w związku z tym przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej, stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów. Aktualnie obowiązują dwie stawki 17% - pierwszy próg oraz 32% - drugi próg,

 • czy zastosowany zostanie zryczałtowany podatek dochodowy - dotyczy to umów do 200 zł, w których wynagrodzenie nie jest określone stawką godzinową lub stawką za wykonaną jednostkę - dla takich umów należy oznaczyć Tak lub Nie. Natomiast jeśli pracownik nie posiada statusu rezydenta należy wybrać 20% (obcokrajowiec nierezydent).

 • czy nastąpi przeniesienie praw autorskich na wykonawcę dzieła, przy korzystaniu z praw autorskich stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów, stanowią one 50% uzyskanego przez podatnika przychodu. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów.

Umowa o dzieło podatek

Po zaznaczeniu opcji prawa autorskie pojawi się okno przeznaczone do wpisania uregulowań z nimi związanych.

Umowa o dzieło prawa autorskie

 

Opis czynności

W tej zakładce należy określić przedmiot umowy, czyli to czego umowa będzie dotyczyć. Im dokładniej zostanie określony zakres prac, tym łatwiej będzie weryfikować wykonaną pracę w przypadku ewentualnych sporów.

 Umowa o dzieło opis czynności

Inne postanowienia

Jest to pole nieobligatoryjne. Można tu umieścić wszystkie informacje, jakie zostały ustalone pomiędzy stronami umowy, a nie są wymienione w standardowym wzorze umowy.

Umowa o dzieło inne postanowaienia

Po zapisaniu umowy można ją wydrukować lub otworzyć w trybie edycji, dokonując zmian.

Wypłatę wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło należy udokumentować i rozliczyć na podstawie rachunku do umowy cywilnoprawnej.

Dodaną w systemie umowę można opublikować klientowi. Funkcja OPUBLIKUJ została opisana w artykule Funkcja opublikuj w module Kadry.

Umowa o dzieło rozliczana według stawki

W systemie istnieje możliwość rozliczanie umowy dzieło płatnej według określonej stawki (np. za sztukę, za czynność, itp.). Taka umowa nie jest zawierana na konkretną kwotę, stosuje się tu stawkę jako podstawę do naliczenia wynagrodzenia. 

Aby w systemie wprowadzić taką umowę należy podczas dodawania umowy KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O DZIEŁO, w zakładce podstawowe informacje wybrać opcję STAWKA NETTO lub STAWKA BRUTTO.

Umowa o dzieło wg stawki

Pojawią się dwa pola do uzupełniania, w pierwszym z nich należy wprowadzić określoną kwotę, a w drugim określić za co obowiązuje dana stawka (np. za sztukę, za czynność itp.)

Sprawdzenie szczegółów umowy

W zakładce KADRY » UMOWY po kliknięciu w numer umowy otworzy się okno w którym można sprawdzić szczegóły wprowadzonej umowy. Po kliknięciu na strzałę w dół rozwiną się informacje wprowadzone podczas dodawania umowy. 

Umowa o dzieło informacje

Dzięki temu nie trzeba wykonywać modyfikacji, aby sprawdzić wybrane parametry.

Drukowanie umowy

Po dodaniu umowy w celu jej wydrukowania należy zaznaczyć umowę i wybrać z górnego poziomego MENU opcję “Drukuj” Aby nanieść lub wprowadzić nowe zapisy w umowie należy w oknie USTAWIENIA DRUKOWANIA zaznaczyć opcję “Tryb Edycji”.

Umowa o dzieło wydruk

“Tryb edycji” pozwala na otwarcie okna “Edycja dokumentu przed wydrukiem”, za pomocą którego można nanieść zmiany w dokumencie.