Zakończenie umowy o pracę pracownika w systemie

Zakończenie umowy o pracę może być rezultatem decyzji obu stron stosunku pracy (porozumienie stron), oraz gdy tylko jedna ze stron chce zakończenia (wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia). Rozwiązanie umowy o pracę może być także skutkiem zdarzeń, które powodują ustanie stosunku pracy:

 • upływ czasu,

 • wykonanie określonej pracy,

 • wygaśnięcie umowy.

Zobacz jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę w systemie.

Zakończenie umowy o pracę w systemie

W celu zakończenia umowy o pracę należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć umowę do zakończenia oraz wybrać z górnego paska opcję DODAJ » ZAKOŃCZ.

Zakończenie umowy o pracę - opcja zakończ

Pojawi się okno dodawania zakończenia umowy o pracę, w którym należy wybrać właściwą podstawę rozwiązania umowy, która następnie jest wykazywana w świadectwie pracy.

Kodeks Pracy przewiduje rozwiązanie umowy o pracę:

 • na mocy porozumienia stron,

 • za wypowiedzeniem,

 • bez wypowiedzenia,

 • z upływem czasu, na który była zawarta,

 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Z reguły oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno być przekazane w formie pisemnej. Gdy nie ma możliwości przekazania pisemnego wypowiedzenia osobiście, można je wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. Należy pamiętać, że istnieją inne formy przekazania rozwiązania stosunku pracy takie jak: ustnie (przewiduje ją Kodeks cywilny) oraz e-mailem (będzie skuteczne, gdy zostanie opatrzone podpisem kwalifikowanym).

Zakończenie umowy o pracę - przyczyna rozwiązania umowy

Zmiany należy zapisać. Wówczas pojawi się okno, w którym można wydrukować dokument rozwiązania umowy o pracę. W tym celu należy zaznaczyć zakończenie umowy i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ.

Zakończenie umowy o pracę - drukowanie

Aby otworzyć wydruk w trybie edycji należy w oknie ustawień drukarki zaznaczyć opcję TRYB EDYCJI.

Zakończenie umowy o pracę - drukowanie w trybie edycji

Należy pamiętać, że zakończenie umowy o pracę wiąże się z:

 • wyrejestrowaniem pracownika z ZUS,

 • przygotowaniem świadectwa prac,

 • wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.