Zwolnienie z PIT osób młodych w systemie MojeBiuro24

System MojeBiuro24 umożliwia oznaczenie zwolnienia z opłacania podatku dochodowego osób spełniających warunki do korzystania z programu bez PIT dla młodych. Ulga ta została wdrożona w związku z wejściem w życie od 1 sierpnia 2019 roku nowych przepisów. 

Więcej informacji na temat programu bez PIT dla młodych można znaleźć w artykule: Kiedy stosować zwolnienie z PIT dla młodych

Kiedy można zastosować zwolnienie z PIT

Zwolnieniem zostały objęte osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Co więcej ulga dla młodych może być stosowana tylko wobec pracowników zatrudnionych na podstawie  stosunku pracy lub ze zleceniobiorcami.

Przychody takich osób nie mogą przekroczyć limitu 85 528,00 zł w ciągu roku (od przychodów przekraczających wskazaną kwotę zostanie pobrany podatek). Przy czym limit w 2019 roku stanowi kwota obliczona w proporcji 5/12 rocznego ograniczenia i wynosi 35 636,67 zł.

Nie każdy rodzaj przychodu należny pracownikowi, który spełnia przytoczone warunki jest zwolniony z opodatkowania. Nowe przepisy wskazują, że podatek powinien zostać pobrany od zasiłków, odpraw i odszkodowań.

Umowa o pracę - wynagrodzenie bez podatku

Zatrudniając nową osobę którą obejmuje ulga należy w systemie oznaczyć zwolnienie z PIT w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O PRACĘ. Po otwarciu się okna dialogowego, w zakładce PODATEK DOCHODOWY w module Zwolnienie PIT (dla młodych) należy wybrać opcję TAK i zapisać zmiany.

Zwolnienie z PIT osób młodych - dodawanie umowy o pracę

Jeżeli pracownik, którego umowa jest już wprowadzona do systemu chce skorzystać ze zwolnienia, wówczas trzeba dodać dla niego aneks poprzez KADRY » UMOWY wybranie umowy i kliknięcie na DODAJ » ANEKS. Datą rozpoczęcia obowiązywania zmian w systemie będzie co do zasady dzień, od którego pracownik chce skorzystać ze zwolnienia. Datą zakończenia będzie data wskazana w umowie jako termin zakończenia obowiązywania umowy.

Zwolnienie z PIT osób młodych - dodawanie aneksu umowa o pracę

W zakładce PODATEK DOCHODOWY należy wybrać opcję TAK w części Zwolnienie PIT (dla młodych). W następnym kroku trzeba zapisać zmiany.

Zerowy PIT dla młodych - aneks zwolnienie PIT

Po dokonaniu powyżej opisanych czynności podczas generowania listy płac od wynagrodzenia brutto nie zostanie potrącony podatek dochodowy.

Zerowy PIT dla młodych - lista płac umowa o pracę

Umowy zlecenie - zwolnienie z PIT 

Po nawiązaniu współpracy z nowym zleceniobiorcą zwolnienie z PIT również określa się przy dodawaniu umowy zlecenia w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ZLECENIE. Po otwarciu się okna, w zakładce PODATEK DOCHODOWY w części Zwolnienie PIT (dla młodych) należy wybrać z listy rozwijanej opcję TAK i zapisać zmiany.

Zwolnienie z PIT osób młodych - dodawanie umowy zlecenie

Jeśli zleceniobiorca którego umowa jest już wprowadzona do systemu chce skorzystać z ulgi, wówczas trzeba wprowadzić aneks do takiej umowy w KADRY » UMOWY » zaznaczenie umowy » DODAJ » ANEKS. Datą rozpoczęcia obowiązywania zmian w mb24.pl będzie co do zasady dzień, wskazany przez zleceniobiorcę jako początek obowiązywania ulgi. Datą zakończenia będzie data zakończenia umowy.

Zwolnienie z PIT (dla młodych) należy oznaczyć w zakładce PODATEK DOCHODOWY. W następnym kroku należy zapisać zmiany.

Po wykonaniu wyżej opisanych czynności wygenerowany rachunek dla zleceniobiorcy nie będzie już uwzględniał zaliczki na podatek dochodowy.

Opodatkowany dodatek dla pracownika

Ważnym jest pamiętać że nowe przepisy nie obejmują Ulgą każdego rodzaju przychodu (np. odprawy, odszkodowania). Część przychodów nadal pozostaje opodatkowana. Chcąc dodać pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę dodatek nie objęty Ulgą należy przejść do zakładki  KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ » INNY DODATEK WYŁĄCZONY ZE ZWOLNIENIA DLA MŁODYCH.

Zwolnienie z PIT osób młodych - dodatek

W generowanej liście płac wynagrodzenie objęte Ulgą nie będzie podlegało opodatkowaniu, natomiast podatek zostanie naliczony od samego dodatku.